Emisia parkovacích kariet

Každý zamestnanec a študent má možnosť získať jednu parkovaciu kartu (PK). Táto karta slúži na parkovanie osobných automobilov na parkoviskách vyhradených pre UKF v Nitre. 
Zamestnanci
Na PK zamestnanca je možné uviesť 4 evidenčné čísla vozidla (EČV). Po vytvorení PK sú na nej uvedené tieto EČV. PK je potrebné umiestniť na viditeľné miesto v aute, aby bolo možné vykonať kontrolu mestskou políciou v Nitre. Okrem EČV je na karte vyznačená aj platnosť karty. Karty sú vydávané na 2 roky a po uplynutí platnosti sa zamestnancom karta obnoví automaticky. Vydanie karty je bezplatné.
Zadávanie a zmenu parkovacej karty je možné vykonať prostredníctvom portálu: https://profil.ukf.sk/md/.
Študenti
Na PK študenta je možné uviesť 1 evidenčné číslo vozidla (EČV). PK je potrebné umiestniť na viditeľné miesto v aute, aby bolo možné vykonať kontrolu mestskou políciou v Nitre. Okrem EČV je na karte vyznačená aj platnosť karty. Karty sú vydávané na 2 roky a po uplynutí platnosti sa študentom karta obnoví automaticky, ak sú v uvedenom období ešte študentmi univerzity. Po skončení štúdia je študent povinný PK odovzdať v Centre informačných a komunikačných technológií UKF (CIKT). Vydanie karty je spoplatnené sumou 10 EUR.
Postup pre vydanie parkovacej karty je nasledovný:
  • Študent uhradí poplatok bezhotovostným spôsobom na č. účtu: SK29 8180 0000 0070 0007 3041. Pre identifikáciu platby je študent pri úhrade povinný zadať variabilný symbol: 1050zzzzzz, kde zzzzzz je identifikačné číslo študenta podľa preukazu študenta.
  • Po zaplatení poplatku príde do univerzitného mailového konta študenta internetový odkaz, na ktorom bude aplikácia umožňujúca zadať údaje o EČV potrebné k vystaveniu karty. Študentský web, na ktorom si študenti zadávajú EČV je prístupný len v rámci UKF v Nitre.
  • Po vyplnení údajov sa v systéme objaví študent v zozname čakajúcich na vydanie karty.
  • Po výrobe karty v CIKT je študentovi zaslaný email (na univerzitné mailové konto študenta) o tom, že si môže kartu vyzdvihnúť v CIKT.
  • Študent je povinný sa pri prevzatí karty preukázať dokladom, že je vlastníkom vozidla, prípadne sú vlastníkmi vozidla jeho rodičia (doklad predloží k nahliadnutiu).  Vozidlo musí byť evidované na fyzickú osobu, nie na pravnickú osobu (firmu).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color