Štipendiá

V rámci pomoci zabezpečenia kvalitného štúdia i mimoškolského života poskytuje Univerzita Konštantína Filozofa v zmysle platnej legislatívy a vnútorných predpisov svojim študentom rôzne druhy štipendií.
Sociálne štipendium je pomoc, ktorou chce štát uľahčiť život študentom vysokých škôl z rodín s nízkymi príjmami. Podmienky na získanie štipendia sú na všetkých slovenských univerzitách a vysokých školách rovnaké. Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná čiastka počas jedného akademického roka najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike.
Tehotenské štipendium možno za splnenia zákonom daných podmienok priznať študentke prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme. Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva. Výška tehotenského štipendia je aktuálne 200 eur mesačne. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok.
Nástrojom spätnej väzby, ktorému univerzita pripisuje mimoriadny význam, je udeľovanie ocenení študentom univerzity za pozoruhodné výsledky a úspechy, ktoré dosiahli na medzinárodnej úrovni, na národnej úrovni, na univerzitnej úrovni, za popredné umiestnenia v rámci študentskej vysokoškolskej odbornej a umeleckej činnosti, za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, vedy, za reprezentáciu univerzity v kultúrnej, športovej a spoločenskej oblasti. Týmto nástrojom sú motivačné štipendiá.
Motivačné štipendium je možné priznať každému študentovi univerzity, teda aj študentom v externej forme štúdia a doktorandom. Konkrétne podmienky komu, v akej výške a na základe akých podmienok univerzita prizná motivačné štipendium upravuje Štipendijný poriadok UKF.
Študentom vo vybraných odboroch univerzita priznáva aj motivačné štipendium nad rámec základného motivačného štipendia.
Vďaka poskytnutému vládnemu štipendiu zavítajú každým rokom na našu univerzitu a stávajú sa jej súčasťou noví študenti zo zahraničia. Najväčší záujem prejavujú o štúdium pedagogických, humanitných a spoločenských vied, ale aj o štúdium učiteľstva, manažmentu či informatiky.
Pre uchádzačov z krajanského prostredia (Slovákov žijúcich v zahraničí) ponúka rezort školstva pred nástupom na štúdium na našej univerzite na náklady študenta aj účasť na letnom 3-týždňovom kurze slovenského jazyka a odbornej prípravy. Tento kurz organizačne zabezpečuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.
Ak študentovi ani jedno zo spomínaných štipendií z určitých dôvodov priznané nebolo, môže mu byť pri štúdiu nápomocná pôžička. Lacné pôžičky s podmienkami, aké v banke študent nezíska, ponúka Fond na podporu vzdelávania.
Fond bol založený štátom, aby podporil študentov univerzít a vysokých škôl jednoducho dostupnými a lacnými pôžičkami.
O študentskú pôžičku môže študent požiadať každý rok, pričom splácať ju začne až po ukončení štúdia.
Úroky počas štúdia na vysokej škole sú nulové a počas štúdia študent rovnako neplatí žiadne poplatky. Viac o výhodách a podmienkach píšeme v sekcii Pôžičky z fondu na podporu vzdelávania.
Kontakt
Oddelenie štipendií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
prízemie, miestnosť č. B-31
949 01 Nitra
Vedúca oddelenia
(študenti PF)
Referentka (hovoriaca aj maďarským jazykom)
(študenti FPV, FSVaZ, FSŠ, FF)
Zaujímavé informácie nájdete aj prostredníctvom linku:
 

Stránkové hodiny Oddelenia štipendií

Pondelok  13.00 – 15.00
Utorok        9.00 – 12.00
Streda        9.00 – 12.00
                13.00 – 15.00
Štvrtok      13.00 – 15.00
Piatok       nestránkový deň

Stránkové hodiny v Poradenskom a servisnom centre

Utorok      13.00 – 15.00

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color