Tehotenské štipendium

Na tehotenské štipendium má právny nárok tehotná študentka, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského v zmysle § 47a zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podmienkou je začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, určený lekárom, o čom je potrebné predložiť lekárske potvrdenie. Najskôr v tomto období je možné priznať študentke tehotenské štipendium, ktoré slúži na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.
Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť a poskytuje sa mesačne najneskôr 10. deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.
Nárok na tehotenské štipendium zaniká:
  • vznikom nároku na výplatu tehotenského
  • skončením tehotenstva
  • skončením štúdia
Ak nastane niektorá z vyššie uvedených skutočností, študentka je povinná oznámiť túto skutočnosť do 10 pracovných dní Oddeleniu štipendií UKF v Nitre. V opačnom prípade je povinná neoprávnene poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie vrátiť.
Ako si má študentka požiadať o tehotenské štipendium?
  • podať doporučenou poštou písomnú žiadosť na Oddelení štipendií
  • priložiť lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu
  • potvrdenie o štúdiu, resp. o prerušení štúdia z dôvodu tehotenstva

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color