L3-banner-univerzita

Tehotenské štipendium

Na tehotenské štipendium má právny nárok tehotná študentka, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského v zmysle § 47a zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podmienkou je začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, určený lekárom, o čom je potrebné predložiť lekárske potvrdenie. Najskôr v tomto období je možné priznať študentke tehotenské štipendium, ktoré slúži na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.
Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť a poskytuje sa mesačne najneskôr 10. deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.
Nárok na tehotenské štipendium zaniká:
  • vznikom nároku na tehotenské zo Sociálnej poisťovne
  • vznikom nároku na rodičovský príspevok po narodení dieťaťa
  • skončením tehotenstva
  • skončením štúdia
Ak nastane niektorá z vyššie uvedených skutočností, študentka je povinná oznámiť túto skutočnosť do 10 pracovných dní Oddeleniu štipendií UKF v Nitre. V opačnom prípade je povinná neoprávnene poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie vrátiť.
Ako si má študentka požiadať o tehotenské štipendium?
  • podať doporučenou poštou písomnú žiadosť na Oddelení štipendií
  • priložiť lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu
  • priložiť potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského
  • potvrdenie o štúdiu, resp. o prerušení štúdia z dôvodu tehotenstva

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo