L3-banner-univerzita

Elektronická pošta

E-mailové kontá pre študentov a zamestnancov sa vytvárajú automaticky vytvorením študenského alebo zamestnaneckého účtu na prístup do informačných systémov univerzity.
E-mailová adresa má tvar:
  • študent a doktorand:
  • zamestnanec: (prvé písmeno mena + priezvisko)
  • v prípade, že konto s rovnakým názvom bolo zriadené už v minulosti inej osobe, pribudne na koniec názvu konta poradové číslo
Prístup k e-mailovým kontám je možný z ľubovoľného miesta internetu, prostredníctvom webového rozhrania:
Návody:
Pravidlá používania e-mailového konta:
  • Diskový priestor poskytovaný pre e-mailové kontá predstavuje 450 MB, pričom používateľ je povinný dbať na jeho efektívne využívanie (napr. prostredníctvom protokolu POP3 premiestňovať správy zo servera do lokálneho počítača, pravidelne mazať objemné a nepotrebné správy a pod.).
  • V prípade prekročenia diskového limitu bude používateľ najprv na tento fakt upozornený automatom a v prípade neriešenia problému mu bude (opäť automatom) schránka zablokovaná. Zablokovaná schránka neprijíma novú poštu.
  • Zablokovanie a prípadné ďalšie problémy s e-mailovou schránkou rieši zamestnanec Centra IKT poverený správou poštového servera.
  • Na prenos správ (príjem, odosielanie) je stanovená maximálna hranica 15 MB na jednu správu. V prípade prekročenia tohto limitu nie je možné správu odoslať na inú e-mailovú adresu a takisto nie je možné z inej e-mailovej adresy väčšiu správu obdržať.
  • Zrušenie e-mailovej schránky prebehne automaticky do 3 mesiacov po ukončení pracovného pomeru zamestnanca alebo štúdia študenta.
  • Neštandardné e-mailové schránky podliehajú schváleniu riaditeľa Centra informačných a komunikačných technológií a budú vytvárané len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch na základe žiadosti o neštandardný e-mailový účet.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo