L3 banner studium new

Prihláška na štúdium

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu.
Na štúdium sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením a odoslaním:
  • elektronickej prihlášky (v Akademickom informačnom systéme AIS2 alebo na Portáli VŠ),
  • papierovej prihlášky.
Univerzita preferuje prihlasovanie sa študentov na štúdium formou elektronickej prihlášky. Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:
  • vyplní elektronickú prihlášku,
  • nahrá v systéme požadované prílohy,
  • potvrdí elektronickú prihlášku,
  • uhradí príkaz na úhradu, ktorý sa vygeneruje po potvrdení prihlášky,
  • v prípade, že fakulta požaduje doručenie vytlačenej verzie podanej elektronickej prihlášky s vlastnoručným podpisom, uchádzač prihlášku vytlačí a zašle na adresu fakulty.
Uchádzač môže podať viac prihlášok na rôzne študijné programy, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. V prihláške uvádza uchádzač všetky požadované informácie podľa požiadaviek fakulty, na ktorú podáva prihlášku, priloží všetky prílohy v zmysle požiadaviek príslušnej fakulty a podmienok prijatia na študijný program.
Vyplnenie elektronickej prihlášky sa zabezpečuje prostredníctvom Akademického informačného systému univerzity.
Papierové prihlášky prijímajú fakulty na tlačivách odporúčaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo