L3 banner studium new

Prihláška na štúdium

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu.
Na štúdium sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením a odoslaním:
  • elektronickej prihlášky (v Akademickom informačnom systéme AIS2 alebo na Portáli VŠ),
  • papierovej prihlášky.
Univerzita preferuje prihlasovanie sa študentov na štúdium formou elektronickej prihlášky. Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:
  • vyplní elektronickú prihlášku,
  • nahrá v systéme požadované prílohy,
  • potvrdí elektronickú prihlášku,
  • uhradí príkaz na úhradu, ktorý sa vygeneruje po potvrdení prihlášky,
  • v prípade, že fakulta požaduje doručenie vytlačenej verzie podanej elektronickej prihlášky s vlastnoručným podpisom, uchádzač prihlášku vytlačí a zašle na adresu fakulty.
Uchádzač môže podať viac prihlášok na rôzne študijné programy, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. V prihláške uvádza uchádzač všetky požadované informácie podľa požiadaviek fakulty, na ktorú podáva prihlášku, priloží všetky prílohy v zmysle požiadaviek príslušnej fakulty a podmienok prijatia na študijný program.
Vyplnenie elektronickej prihlášky sa zabezpečuje prostredníctvom Akademického informačného systému univerzity.
Papierové prihlášky prijímajú fakulty na tlačivách odporúčaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color