L3-banner-univerzita

Vyhlásenie výziev Výskumnej agentúry

Dňa 14. augusta 2018 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu s uzávierkou dňa 14. decembra 2018.
 • VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
 • VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05
 • VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
 • VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL , KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07
 • VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08
V rámci všetkých uvedených výziev sú oprávnenými žiadateľmi výskumné inštitúcie (organizácie štátnej správy, subjekty verejnej správy – verejné výskumné inštitúcie, verejné vysoké školy, súkromné VŠ, podnikateľský sektor uskutočňujúci výskum a vývoj).
Oprávnenými partnermi sú taktiež výskumné inštitúcie (organizácie štátnej správy, subjekty verejnej správy – verejné výskumné inštitúcie, verejné vysoké školy, súkromné VŠ, podnikateľský sektor uskutočňujúci výskum a vývoj, neziskové/mimovládne organizácie).
Pre tieto výzvy je oprávnená hlavná aktivita definovaná:
Podpora dlhodobého strategického výskumu (7 – 10 rokov) v oblasti špecializácie RIS3 SK (DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE, PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL, ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE).
Projekty v rámci uvedených výziev musia byť realizované v súlade s minimálne jednou aktivitou RIS3 SK:
 • aktivita RIS3 SK 1.1.1: Tvorba konzorcií pre riešenie multidisciplinárnych problémov medzi prioritnými oblasťami
 • aktivita RIS3 SK 2.2.1: Rozvoj existujúcich univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier pri univerzitách a SAV vo väzbe na priority RIS3 SK
 • aktivita RIS3 SK 2.3.1: Podpora dlhodobých partnerstiev medzi podnikmi a výskumnými centrami
V rámci výzvy sú stanovené oprávnené typy aktivít:
 • nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť),
 • priemyselný výskum (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť),
 • experimentálny vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť),
pričom je splnená podmienka, že sa v rámci projektu realizujú aktivity – nezávislý výskum a vývoj a zároveň minimálne jeden z typov aktivity priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj.
Minimálna výška NFP projektu je 3 000 000 EUR. Maximálna výška NFP projektu je 12 000 000 EUR (doprava 15 000 000 Eur, priemysel 20 000 000 Eur).
Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 36 mesiacov. Maximálna dĺžka realizácie projektu je do 30. júna 2023.
V rámci projektu je povinné vytvorenie partnerstva: v prípade projektov so žiadaným NFP menším ako 10 mil. Eur min. počet partnerov (mimo žiadateľa) je 3; v prípade projektov so žiadaným NFP od 10 mil. Eur min. počet partnerov (mimo žiadateľa) je 5.
Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je, že žiadateľ/partner najneskôr ku dňu podania žiadosti o NFP musí byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
Viac informácií nájdete na: https://www.opvai.sk/aktuality/vyzvy-dsv/

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo