L3-banner-univerzita

Výzva Agentúry na podporu výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2018. Dátum vyhlásenia výzvy je 13. septembra 2018, dátum ukončenia výzvy je 13. novembra 2018. Verejná výzva VV 2018 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti sú čestné vyhlásenia žiadateľa a spoluriešiteľských organizácií, že majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie hodnotenia a riešenia projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 33 mil. EUR. Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 250 000 EUR na celú dobu riešenia.
Lehota na predkladanie žiadostí je od 13. septembra 2018 do 13. novembra 2018. Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 13. novembra 2018 o 12.00 hodine. V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované
časti žiadosti vygenerované systémom, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Úplného znenia výzvy. Žiadateľ je povinný doručiť na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32) požadované časti žiadosti v lehote najneskôr do 13. novembra 2018. Lehota na predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa žiadosť posledný deň lehoty podá orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť.
Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2019. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov. Finančné prostriedky na riešenie projektu poskytuje agentúra príjemcovi na základe písomnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov.
Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2018.html

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo