L3-banner-univerzita

Nová výzva Vysoká škola pre prax

27. decembra 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe – Vysoká škola pre prax OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02.
Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:
  • Verejné a štátne vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oprávneným žiadateľom je výlučne vysoká škola. Vysoká škola je oprávnená podať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre viacero fakúlt, buď v rámci jednej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, alebo formou viacerých žiadostí.
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 8. februára 2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 16. apríla 2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: termín bude zverejnený
Oprávnenou cieľovou skupinou pre výzvu sú:
  • študenti vysokých škôl (študenti prvého, druhého a tretieho stupňa vrátane študentov so špecifickými potrebami a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít, ako sú napr. Rómovia),
  • vysokoškolskí učitelia,
  • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja.
V rámci výzvy sú oprávneným typom aktivity:
  • Povinná aktivita:
Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce, vrátane prakticky zameraných bakalárskych študijných programov a programov ďalšieho vzdelávania v spolupráci so súkromným sektorom a organizáciami zastupujúcimi podnikateľský sektor, malé a stredné podnikanie. Oprávnená dĺžka realizácie aktivity – maximálne 12 mesiacov.
  • Voliteľná/nepovinná aktivita:
Podpora manažérskych/podnikateľských, inovačných a riešiteľských schopností v rámci vyššieho vzdelávania. Oprávnená dĺžka realizácie aktivity – maximálne 24 mesiacov.
Minimálna výška príspevku na projekt je 100 001 €.
Maximálna výška príspevku na projekt je 300 000 €.
Maximálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 24 mesiacov.
K výzve sa bude konať Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP 21. januára 2019 (pondelok), Bratislava o 9.30 h, Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava.
Na seminár sa treba prihlásiť do 17. januára 2019.
V prípade bližších informácií sa môžete obrátiť na Oddelenie projektov, tel.: +421 (37) 640 80 32.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo