L3-banner-univerzita

Nová výzva Vysoká škola pre prax

27. decembra 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe – Vysoká škola pre prax OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02.
Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:
  • Verejné a štátne vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oprávneným žiadateľom je výlučne vysoká škola. Vysoká škola je oprávnená podať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre viacero fakúlt, buď v rámci jednej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, alebo formou viacerých žiadostí.
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 8. februára 2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 16. apríla 2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: termín bude zverejnený
Oprávnenou cieľovou skupinou pre výzvu sú:
  • študenti vysokých škôl (študenti prvého, druhého a tretieho stupňa vrátane študentov so špecifickými potrebami a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít, ako sú napr. Rómovia),
  • vysokoškolskí učitelia,
  • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja.
V rámci výzvy sú oprávneným typom aktivity:
  • Povinná aktivita:
Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce, vrátane prakticky zameraných bakalárskych študijných programov a programov ďalšieho vzdelávania v spolupráci so súkromným sektorom a organizáciami zastupujúcimi podnikateľský sektor, malé a stredné podnikanie. Oprávnená dĺžka realizácie aktivity – maximálne 12 mesiacov.
  • Voliteľná/nepovinná aktivita:
Podpora manažérskych/podnikateľských, inovačných a riešiteľských schopností v rámci vyššieho vzdelávania. Oprávnená dĺžka realizácie aktivity – maximálne 24 mesiacov.
Minimálna výška príspevku na projekt je 100 001 €.
Maximálna výška príspevku na projekt je 300 000 €.
Maximálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 24 mesiacov.
K výzve sa bude konať Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP 21. januára 2019 (pondelok), Bratislava o 9.30 h, Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava.
Na seminár sa treba prihlásiť do 17. januára 2019.
V prípade bližších informácií sa môžete obrátiť na Oddelenie projektov, tel.: +421 (37) 640 80 32.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo