L3-banner-univerzita

Vyhlásenie novej výzvy INTERREG

30. apríla 2019 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o NFP v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ/2019/11. Dátum uzavretia je 10. september 2019.
Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU
Investičná priorita: podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)
Konkrétny cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi
Oprávnení žiadatelia: samospráva, štátna správa, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, akademický sektor

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo