L3-banner-univerzita

Výskum Vzdelávanie a zručnosti Online

NÚCEM v spolupráci s medzinárodným centrom štúdie OECD PIAAC (Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých) pripravuje v poradí 3. etapu výskumu s cieľom overiť kompetencie pedagogických zamestnancov vysokých škôl na Slovensku. Týmto si vás dovoľujú osloviť s ponukou zúčastniť sa 3. etapy zaujímavého honorovaného výskumu Vzdelávanie a zručnosti Online, ktorý nadväzuje na medzinárodný program OECD „Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC)“ a zisťuje úroveň kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti, matematiky a riešenia problémov v prostredí IKT. Cieľom tohto výskumu je získať objektívnu spätnú väzbu o úrovni kompetencií pedagogických zamestnancov vo veku do 65 rokov, ktorí vyučujú študentov vysokých škôl na Slovensku.
3. etapa je pre
VŠ: Pedagogickí zamestnanci, ktorí učia študentov učiteľstva akademických predmetov
VŠ: Študenti pedagogických fakúlt študujúcich učiteľstvo akademických predmetov
V rámci výskumu bude potrebné, aby ste vyplnili online test, ktorý vám umožní zistiť, na akej úrovni sú vaše všeobecné schopnosti v čítaní s porozumením, matematike a riešení technických problémov s využitím IKT a tiež okamžite sa porovnať s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD). Ďalšou súčasťou tohto výskumu sú štyri dotazníky, v ktorých napríklad zistíte, ako vaša osobnosť ovplyvňuje to, ako sa učíte a aké máte pracovné návyky, ako váš zdravotný stav a životný štýl ovplyvňuje vaše pracovné možnosti, na aké iné povolanie by ste sa hodili a ako veľmi ste naklonení k jeho zmene a iné.
Vaše odpovede sú anonymné a získané dáta budú slúžiť výlučne na spracovanie pre výskumné účely (nie napr. na vašu kontrolu a pod.) v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.) a v súlade s ostatnými právnymi nariadeniami.
Vaša aktívna účasť pri vyplnení testov a dotazníkov v „PIAAC Online (Vzdelávanie a zručnosti Online)“ bude odmenená sumou 100 € brutto vyplatenou na základe zmluvného vzťahu Dohoda o vykonaní práce (DoVP) pri splnení nasledovných podmienok:
  • administratívne podmienky: elektronické vyplnenie osobného dotazníka a podkladov za účelom zberu dát pre ESF; podpísanie a zaslanie: DoVP, poučenia BoZP, životopisu vo forme Europass, protokolu o prevzatí licencie, schváleného pracovného a kumulatívneho výkazu, ktorý vám pomôžeme pripraviť,
  • vyplnenie testov PIAAC Online: kognitívne testy a nekognitívne dotazníky a postojový dotazník pedagogického zamestnanca,
  • dodržanie harmonogramu: všetky inštrukcie vám budú zasielané priebežne s presne určeným termínom na ich splnenie. Pri plnení všetkých úloh vám bude poskytnutá online aj telefonická pomoc a podpora.
Dôležité upozornenie: Váš odpracovaný čas za všetky zamestnania v mesiaci testovania (október 2019) nesmie prekročiť 1,5 násobok pracovného času.
Organizátori vopred ďakujú, že zapojením sa do výskumu „PIAAC Online (Vzdelávanie a zručnosti Online)“ pomôžete získať za Slovensko cenné dáta, na základe ktorých pripravia odporúčania pre MŠVVaŠ SR a poskytovateľov celoživotného vzdelávania, ako zabezpečovať pedagógom kvalitnejšie a účelnejšie vzdelávanie v rámci ich celoživotného profesijného rastu.
Svoj záujem zúčastniť sa, prosím, potvrďte vyplnením elektronického osobného dotazníka (potrebného k uzavretiu DoVP s vami) najneskôr do 5. septembra 2019 (na zapojenie nečakajte na poslednú chvíľu, počet licencií je limitovaný).
Bližšie informácie o samotnom výskume PIAAC Online nájdete na webovom sídle www.nucem.sk alebo na FB stránke PIAAC.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo