L3-banner-univerzita

Uplatnenie príspevku na rekreáciu zamestnancov

1. Žiadosť o príspevok na rekreáciu (www.ukf.sk → Moja UKF → Intranet → Prihlásenie → Vnútorné predpisy → r. 2019 → 9/2019 Smernica o obehu dokladov na UKF → Príloha č. 20), príp. si ju môžete stiahnuť aj tu:
2. Účtovný doklad (napr. faktúra, potvrdenie) vystavený na meno zamestnanca, ktorý si uplatňuje príspevok na rekreáciu, musí obsahovať:
  • identifikáciu poskytovateľa rekreácie,
  • uvedenie zúčastnených osôb (príspevok sa uplatní len pre: manžel/manželka, dieťa, iná osoba žijúca v spoločnej domácnosti); v prípade osoby žijúcej v spoločnej domácnosti, je potrebné priložiť o tejto skutočnosti čestné prehlásenie,
  • popis poskytnutých služieb (ubytovanie, strava, welness, atď.),
  • časové vymedzenie pobytu (min. 2 noci),
  • celkovú cena pobytu.
3. Potvrdenie o zaplatení
  • pokladničný blok z registračnej pokladne alebo
  • príjmový pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti daňového dokladu alebo
  • výpis z účtu (úhrada musí byť realizovaná z účtu zamestnanca alebo manžela/manželky zamestnanca alebo z iného účtu, kde vo výpise musí byť uvedené meno zamestnanca, pre ktorého bola úhrada realizovaná).
Zamestnanec predloží doklady do 30 dní od skončenia rekreácie.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo