L3-banner-univerzita

Možnosť predčasného ukončenia ubytovania

Vážené ubytované študentky, vážení ubytovaní študenti,
vzhľadom na skutočnosť, že výučba v letnom semestri akademického roka 2020/2021 bude prebiehať na UKF zväčša dištančnou formou a z dôvodu súčasných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré majú za následok obmedzenie ubytovacích služieb v Študentských domoch UKF v Nitre bol 4. februára 2021 vydaný pod číslom 7/2021 Príkaz rektora: Prevádzka Študentských domov UKF od 8. februára 2021.
Najdôležitejšie informácie vyplývajúce z doplnku k príkazu rektora:
  1. Študentské domovy UKF zostávajú v prevádzke, pokiaľ nebude prevádzka obmedzená pre zlú epidemickú situáciu v ŠD alebo z úradnej moci.
  2. Študentské domovy UKF budú akceptovať žiadosti študentov, ktorí z dôvodu zlej epidemickej situácie a dištančnej formy vzdelávania požiadajú o predčasné ukončenie ubytovacej zmluvy, ak ubytovaný študent dodrží nasledujúce podmienky:
   1. študent podá žiadosť o predčasné ukončenie ubytovacej zmluvy v termíne od 8. februára 2021 do 19. februára 2021 podľa Pokynov k zaslaniu žiadosti o ukončenie ubytovacej zmluvy v ŠD UKF v Nitre.
   2. študent má ku dňu podania žiadosti vysporiadané všetky finančné záväzky voči ŠD UKF.
   V prípade, že študent dodrží tieto podmienky bude mu vrátená ubytovacia kaucia v plnej výške.
  3. Študentom, ktorí sú ubytovaní v ŠD UKF a nepožiadajú do 19. februára 2021 o predčasné ukončenie ubytovacej zmluvy a počas prerušenia prezenčnej výučby sa rozhodli dočasne nevyužívať ubytovacie služby ŠD UKF, sa od 1. marca 2021 stanovuje ubytovací poplatok vo výške 20 € mesačne až do doby ukončenia ich ubytovacej zmluvy.
  4. Od 1. marca 2021 do 30. júna 2021 sa stanovujú ceny za krátkodobé ubytovanie (v maximálnej dĺžke 6 nocí) študentov UKF v študentských izbách ŠD Zobor a ŠD Nitra nasledovne:
   1. 7,50 € za osoba/noc – jedna osoba na izbe,
   2. 5,00 € za osoba/noc – dve a viac osôb viac na izbe.
 
Vážené ubytované študentky, vážení ubytovaní študenti,
je na vašej voľbe, ako sa rozhodnete. Máte možnosť zostať na internáte a platiť štandardný ubytovací poplatok, alebo môžete pokračovať vo vašom čestnom vyhlásení, ponecháte si len osobné veci na izbe a budete platiť 20 € mesačne, alebo využijete tretiu možnosť a podáte žiadosť o predčasné ukončenie ubytovacej zmluvy a odsťahujete sa z internátu pravdepodobne v priebehu marca 2021. Pokiaľ budú ŠD UKF môcť poskytovať aj krátkodobé ubytovanie (v súčasnosti nie je povolené), budeme študentom poskytovať aj tento typ ubytovania za zvýhodnené ceny napr. v prípade prezenčných skúšok.
 
Mgr. Peter Hrobár
riaditeľ ŠD UKF v Nitre

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo