L3-banner-univerzita

Študentská vedecká konferencia PriF UK

Milí študenti, milé študentky,
Organizačný a Odborný výbor ŠVK PriF UK vás pozýva na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou, na Študentskú vedeckú konferenciu Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá sa bude konať on-line formou cez MS Teams #eŠVK2021 v stredu 21. apríla 2021.
Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce, a tiež seba ako osobnosť. Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií.
Na eŠVK2021 budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty, ako aj iné ocenenia.
Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.
Záštitu nad týmto ročníkom ŠVK prevzali rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., a dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
Registrácia prihlášok a príspevkov je realizovaná výlučne cez webové rozhranie. Termín pre registráciu a nahrávanie príspevkov je do 26. marca 2021. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke ŠVK PriF UK, ako aj na facebookovej stránke ŠVK PriF UK.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo