L3-banner-univerzita

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF NSK informuje o výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, evidovanú pod číslom č. OPII-2021/7/15-DOP: Manažment údajov inštitúcie verejnej správy.
Cieľom výzvy je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy a ich využívanie v rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov. Touto výzvou môžu byť podporené rôzne typy projektov pre manažment údajov inštitúcie verejnej správy.
Podporované aktivity (uvedené v tab. nižšie) a podmienky, ktoré tieto aktivity musia spĺňať v rámci výzvy, sú popísané v Prílohe č. 10 výzvy – Minimálne obsahové a formálne náležitosti projektového zámeru a prístupu k projektu. Jednotlivé aktivity pre manažment údajov sú prenesené do dokumentu „Prístup k projektu“ a najmä do kapitoly „Architektúra riešenia“.
Projekt pre manažment údajov môže obsahovať aktivity č. A1 – A7 (uvedené nižšie). Pre každý projekt je minimálnou obsahovou podmienkou realizácia minimálne jedna z aktivít A2 – A5.
Aktivity projektu:
A1: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát
A2: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu
A3: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“
A4: Sprístupnenie údajov na analytické účely
A5: Automatizovaná tvorba a zverejňovanie otvorených údajov
A6: Využitie získaných údajov v rámci integrácie na centrálnu platformu
A7: Dátová legislatíva
Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu:
 • začiatok realizácie aktivít projektu nesmie nastať pred 1. januárom 2014, pričom aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr k 31. decembru 2023. Odporúča sa žiadateľom ukončiť fyzickú realizáciu aktivít projektu najneskôr 3 mesiace pred 31. decembrom 2023, za účelom plynulého finančného vysporiadania projektu, t. j. do 31. decembra 2023.
 • Maximálna a minimálna výška NFP:
  • minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 150 000 eur.
  • maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 500 000 eur.
Oprávnenosť žiadateľa:
 • organizácie štátnej správy
 • ostatné subjekty verejnej správy
  • záujmové združenia právnických osôb z verejnej správy,
  • verejné vysoké školy so sídlom na území SR a štátne vysoké školy so sídlom na území SR
  • Slovenská akadémia vied
 • obce mimo Bratislavského kraja
 • vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja
 • komora, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci
Spolufinancovanie žiadateľa:
 • ostatné subjekty verejnej správy: 4,429 %
 • obce a VÚC mimo Bratislavského kraja: 5,00%
 • komora, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci: 4,429 %
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo