Dotazník o dopade pandémie na vzdelávanie

Študentská rada vysokých škôl vytvorila v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského anonymný dotazník pre študentov o dopade pandémie ochorenia covid-19 na vzdelávanie. Pokračujúca pandémia pripomenula kľúčový význam vzdelávania, a to nielen v súvislosti s obmedzením prístupu k vzdelávaniu pre stovky miliónov detí a mladých ľudí, ale aj z pohľadu jeho nezastupiteľnej úlohy v boji proti pandémii a pre zotavovanie sa a obnovu po pandémii.
Cieľom dotazníka je zhodnotiť posun vnímania zavedenia online vzdelávania a jeho dopady od začiatku pandémie a ich verifikácia po 1 – 4 semestroch v online priestore na Slovensku, ako aj v komparácii s inými krajinami (v porovnaní s dátami UNESCO).
Výskumné zistenia budú formulované aj s ohľadom na zavádzaný systém kvality a štandardy študijného programu, aby reflektovali dodržanie kvality v inom študijnom a pracovnom prostredí, rozsah výučby, podporu študentov (technickú, pedagogickú a finančnú), ako aj odporúčania de lege ferenda pri prijímaní opatrení v súvislosti s bojom proti COVID-19. Názor študentov je preto dôležitý. Vyplnenie dotazníka trvá približne 10 minút.
Zistenia aj s primárnymi anonymizovanými dátami budú dostupné Študentskej rade vysokých škôl, ktorá na ich základe môže posilniť výkon svojich činností aj v nadväznosti na záväzok vlády zvýšiť investície do vzdelávania (prijatý podporou Parížskej deklarácie na zasadnutí 41 GK UNESCO v novembri 2021).

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove