Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu v AR 2022/2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje 2. výzvu v rámci programu Erasmus+ KA131 – krajiny EÚ a EHP na letný semester akademického roka 2022/2023.
Študenti sa môžu prihlásiť na:
 • mobilitu štúdium do 26. októbra 2022,
 • mobilitu stáž do 15. mája 2023.
Zamestnanci sa môžu prihlásiť len na mobilitu výučba, a to do 31. októbra 2022.
Program Erasmus ponúka niekoľko noviniek!
Študenti:
 • Dlhodobé štúdium na zahraničnej VŠ (v trvaní od 2 do 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou vycestovať už v 1. ročníku bakalárskeho štúdia.
 • Dlhodobá stáž v zahraničí – napr. v podnikoch, na VŠ alebo v iných organizáciách (v trvaní od 2 do 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou vycestovať už v prvom ročníku bakalárskeho štúdia. Ponuka tohto typu stáže je určená len pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.
 • Dlhodobá absolventská stáž – napr. v podnikoch, na VŠ alebo v iných organizáciách (v trvaní od 2 do 12 mesiacov za končiaci stupeň štúdia). Ponuka tohto typu stáže je určená pre študentov končiacich ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia s možným termínom nástupu hneď po ukončení štúdia v letnom semestri AR 2022/2023. Túto stáž však musí čerstvý absolvent zrealizovať najneskôr do 12 mesiacov od ukončenia štúdia na VŠ.
 • Dlhodobá kombinovaná (blended) mobilita je určená pre študentov (nie čerstvých absolventov), ktorí chcú realizovať mobilitu (štúdium alebo stáž) čiastočne fyzicky a čiastočne virtuálne. Minimálna dĺžka fyzickej časti mobility je stanovená podľa sprievodcu programu Erasmus+, (minimálne 60 dní pri štúdiu a 60 dní pri stáži). Účastník má nárok na grant len za dĺžku fyzickej časti mobility.
 • Krátkodobá mobilita študentov (v trvaní 5 – 30 dní) s povinnou virtuálnou časťou.
 • Krátkodobá mobilita doktorandov (v trvaní 5 – 30 dní) bez povinnej virtuálnej časti. Prihlasovanie na mobilitu je realizované cez www.studyabroad.sk.  Doktorand v motivačnom liste explicitne uvedie, že chce vycestovať na krátkodobú mobilitu. Krátkodobá mobilita môže byť realizovaná ako štúdium alebo stáž, v oboch prípadoch však v maximálnej dĺžke 5 – 30 dní. Doktorand nemá povinnosť absolvovať virtuálnu časť (virtuálny prvok), teda ide o mobilitu s fyzickou prítomnosťou v danej krajine, aby mal nárok na grant. Grant sa počíta od 1. – 14. dňa v sume 70 EUR/deň, od 15. – 30. dňa má nárok na 50 EUR/deň. Pri krátkodobej mobilite doktoranda (ak pôjde o mobilitu štúdium) nie sú vyžadované kredity.
Mobilitu štúdium (dlhodobú alebo krátkodobú) je možné zrealizovať len na vysokoškolskej inštitúcii v zahraničí, s ktorou má UKF v Nitre platnú Erasmus bilaterálnu dohodu v aktuálnom akademickom roku. V prípade mobility Stáž, nie je Erasmus+ bilaterálna dohoda vyžadovaná.
Študentom odporúčame zvážiť výber destinácie na štúdium alebo stáž z pohľadu odhadovaných nákladov a výšky možného Erasmus grantu na danú krajinu.
NOVINKY – študenti:
Program Erasmus+ pre nasledujúce obdobie pripravil pre študentov nové finančné benefity podľa typu mobility a statusu študenta, a to: dodatočný príspevok na stáž 150 EUR/mesiac, pre študentov s nedostatkom príležitostí ďalší príspevok 250 EUR/mesiac, pri krátkodobej mobilite príspevok 100 – 150 EUR. Okrem toho študent môže dostať príspevok na zelené cestovanie 50 EUR alebo cestovné vo výške sadzby a v prípade potreby maximálne 4 dni dodatočného grantu na úhradu precestovaných dní.
Ktorúkoľvek z vyššie uvedených mobilít študentov je nutné zrealizovať a ukončiť do termínu ukončenia aktuálneho Erasmus projektu, a to do 31. 10. 2023.
Zamestnanci:
 • Prednáškový pobyt na VŠ v zahraničí (v trvaní maximálne 7 dní, v tom sú započítané 2 dni na cestu).
Mobilitu prednáškový pobyt (výučba) je možné zrealizovať len na vysokoškolskej inštitúcii v zahraničí, s ktorou má príslušná fakulta/katedra platnú Erasmus bilaterálnu dohodu. Obsahom prednáškového pobytu zamestnanca nesmie byť účasť na konferencii.
Ktorúkoľvek z vyššie uvedených mobilít zamestnancov je nutné zrealizovať a ukončiť do 30. 06. 2023.
 
PRIHLASOVANIE:
Prihlasovanie sa na mobility je realizované štandardne prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti a zamestnanci, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto. Následne je potrebné:
Študenti:
 • založiť si prihlášku
 • priradiť prihlášku k fakulte, na ktorej je študent zapísaný
 • nahrať životopis v slovenskom jazyku
 • nahrať motivačný list v slovenskom jazyku
 • nahrať predbežný akceptačný list s pečiatkou zahraničnej partnerskej inštitúcie, ktorá prijme študenta UKF na stáž (netýka sa mobility štúdium)
 • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • do prihlášky uviesť študentom preferovaný e-mail, ktorý pravidelne používa
 • kliknúť na prihlášku odoslať (musí byť v stave „odoslaná“) – inak ju fakultný koordinátor neuvidí a nemôže ju akceptovať
 • informovať vedúceho katedry a katedrového Erasmus+ koordinátora, že ste sa prihlásili na Erasmus+ mobilitu, kvôli následnému administratívnemu spracovaniu prihlášky podľa pravidiel programu Erasmus+
Zamestnanci:
 • založiť si prihlášku
 • priradiť prihlášku k príslušnej fakulte
 • nahrať motivačný list v slovenskom jazyku (zdôvodniť prínos mobility v rámci rozvoja medzinárodnej, projektovej, publikačnej činnosti zamestnanca, atď., maximálne 100 slov)
 • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • do prihlášky uviesť aktuálne používaný e-mail
 • kliknúť na prihlášku odoslať (musí byť v stave „odoslaná“) – inak ju fakultný Erasmus+ koordinátor neuvidí a nemôže ju akceptovať
 
UPOZORNENIA:
Fakultný Erasmus koordinátor (prodekan pre medzinárodné vzťahy) na základe materiálov, ktoré študenti a zamestnanci nahrajú do aplikácie StudyAbroad, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo „neakceptovaná“. Prihlasovanie na mobility sa realizuje v súlade s aktuálne platnými pravidlami pre mobility Erasmus+, pokiaľ Národná agentúra neurčí inak.
Vzhľadom na aktuálne prebiehajúce uzatváranie digitálnych Erasmus dohôd s partnerskými vysokými školami bude finálna akceptácia uchádzača podmienená rozhodnutím príslušnej zahraničnej partnerskej VŠ. Preto študentom (mobilita štúdium) i zamestnancom (výučba výučba) odporúčame uviesť si do prihlášky taký počet zahraničných vysokých škôl, koľko maximálne dovoľuje prihláška.
Veľká Británia sa rozhodla nezapojiť do nového programu Erasmus+ pre roky 2021 – 2027 ako programová krajina, preto sa výzva na prihlasovanie tejto krajiny netýka a nie je možné sa na mobilitu do tejto krajiny zatiaľ prihlásiť.
Naďalej, prosím, sledujte situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia covid-19 a pred prihlásením sa a vycestovaním na mobilitu sa oboznámte s opatreniami vlády SR a aktuálnymi informáciami aj ohľadom prípadných obmedzení cestovania zverejnenými na webovom sídle ministerstva zahraničných vecí.
V prípade otázok sú vám k dispozícii rektorátni Erasmus+ koordinátori: Ing. Katarína Butorová, PhD., Mgr. Michaela Ivaničová, Mgr. Pavol Vakoš.
Na programe Erasmus+ sa môžu zúčastniť aj osoby s nedostatkom príležitostí. Osoby s nedostatkom príležitostí sú osoby, ktoré z ekonomických, sociálnych, kultúrnych, politických, geografických alebo zdravotných príčin, čelia prekážkam, ktoré im bránia v účinnom prístupe k príležitostiam v rámci programu. Medzi takéto osoby radíme napr. aj poberateľov sociálneho štipendia.
Ďalšie informácie:

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color