L3-banner-univerzita

Pokyny k ubytovaniu študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia (absolventov iných VŠ)

ŠD UKF (ŠD Brezový háj, ŠD Zobor a ŠD Nitra)
V zmysle čl. 7 ods. 3 Smernice č. 21/2020 o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF je každý novoprijatý študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, povinný sa ubytovať v študentskom domove najneskôr do 30. septembra 2021. Ak sa novoprijatý študent do stanoveného dátumu neubytuje, tak mu nárok na pridelené ubytovanie zaniká.
Ubytovací poplatok za mesiac september je študent povinný uhradiť v súlade s ubytovacou zmluvou v termíne do 25. augusta 2021.
Ubytovacie poplatky je potrebné uhradiť len bezhotovostne – bankovým prevodom na účet Študentských domovov UKF (platobné údaje sa nachádzajú v ubytovacej návratke v časti Predubytovanie):
 • banka: Štátna pokladnica
 • číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0027 6471 (7000276471/8180)
 • variabilný symbol (VS): 15010xxxxx (xxxxx je 5-miestne osobné číslo študenta), 1501xxxxxx (xxxxxx je 6-miestne osobné číslo študenta)
 • konštantný symbol (KS): 0308
 • špecifický symbol (ŠS): 150001 (študenti ubytovaní v ŠD Brezový háj, Nábrežie mládeže 1), 160001 (študenti ubytovaní v ŠD Zobor, Dražovská 2), 170001 (študenti ubytovaní v ŠD Nitra, Slančíkovej 1)
 • správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta
Ubytovacie poplatky študentov UKF na mesiac september 2021 sú nasledovné:
Študentský domov BREZOVÝ HÁJ
Izba                               Poplatok v eurách/osoba/mesiac
2-posteľová                    55,20
3-posteľová                    52,20
Študentský domov ZOBOR
Objekt                           Izba                                       Poplatok v eurách/osoba/mesiac
Blok A, Blok B               2-posteľová                             55,20
                                    3-posteľová                             52,20
                                    4-posteľová                             49,20
Blok H                          2-posteľová                             51,00
                                    3-posteľová                             49,20
Študentský domov NITRA
Izba                              Poplatok v eurách/osoba/mesiac
3-posteľová                   66,00
 
Termín nástupu na ubytovanie
ŠD Brezový háj, ŠD Zobor, ŠD Nitra:
V pracovných dňoch od 1. septembra 2021 do 30. septembra 2021 v čase od 7.30 h do 15.30 h v Ubytovacom centre ŠD, Dražovská 2, Nitra.
K ubytovaniu si prineste:
 • doklad o zaplatení určeného ubytovacieho poplatku za mesiac september,
 • občiansky preukaz,
 • kópiu dokladu o plnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 (v prípade, že je študent plne zaočkovaný)
V prípade, že študent bez písomného ospravedlnenia v stanovenom termíne nezaplatí ubytovací poplatok, alebo nenastúpi na ubytovanie, tak mu pridelené ubytovanie zaniká!

Podmienky nástupu na ubytovanie z epidemiologického hľadiska:
 1. študenti s trvalým bydliskom v Slovenskej republike
  Každý študent je povinný pri nástupe na ubytovanie podpísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. V prípade, že mal študent za posledných 14 dní povinnosť zotrvať v domácej izolácii (karanténe), napr. z dôvodu príchodu zo zahraničia alebo kontaktu s pozitívnou osobou na COVID-19, je povinný sa pri nástupe na ubytovanie preukázať výsledkom negatívneho testu vykonaného v SR (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
 2. študenti s trvalým pobytom v inej krajine ako Slovenská republika (zahraniční študenti)
  Študentom, ktorí majú trvalé bydlisko v iných krajinách ako SR, bude umožnený nástup na ubytovanie až po splnení aspoň jednej z nasledujúcich podmienok:
  1. Študent je plne zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.
  2. Študent po príchode zo zahraničia absolvoval domácu izoláciu na území SR. Po skončení izolácie sa študent pri nástupe na ubytovanie preukáže:
   1. poslednou registráciou v systéme e-hranica
   2. výsledkom negatívneho testu vykonaného v SR (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
  3. Študent bol nepretržite ubytovaný posledných 14 dní v Študentských domovoch UKF v rámci letného ubytovania.
Výnimku z dodržania týchto podmienok schvaľuje v odôvodnených prípadoch riaditeľ ŠD UKF.
Dôležité upozornenie: Študentské domovy UKF od 1. 8. 2021 neumožňujú po príchode zo zahraničia vykonanie domácej izolácie v žiadnom študentskom domove. Študent je povinný vykonať domácu izoláciu v inom ubytovacom zariadení!
Za plne zaočkovanú sa bude považovať osoba:
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,
 • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19
 
Zmluvné zariadenia:
Hotel Agroinštitút Nitra
Termín nástupu na ubytovanie: od 1. septembra 2021, optimálne medzi 06.00 a 18.00 h (ubytovateľ bude akceptovať aj neskorší nástup na ubytovanie)
Adresa: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, telefón: +421 37 7910 111 (recepcia)
Ďalšie pokyny nájdete na webe ubytovacieho zariadenia.
 
Školský internát SOŠ Potravinárskej
Termín nástupu na ubytovanie: od 2. septembra 2021 v čase od 6.00 do 18.00 h
Služba na vrátnici: nepretržite, ŠI bude uzatvorený iba v čase letných, vianočných a veľkonočných prázdnin podľa aktuálnych pedagogicko-organizačných pokynov
Adresa: Školský internát SOŠ Potravinárskej, Cabajská 10, Nitra
Kontaktná osoba: Mgr. Ondrej Pintér, +421 903 441 735 (pracovné dni od 8.00 hod. do 14.30 hod.),
Telefón vrátnica: +421 37 77 20 427
Ďalšie pokyny nájdete na webe ubytovacieho zariadenia.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo