Pokyny k ubytovaniu študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia (absolventov iných VŠ)

V zmysle čl. 7 ods. 3 Smernice č. 21/2020 o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF je každý študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, povinný sa ubytovať v študentskom domove najneskôr do 30. septembra 2022. Ak sa novoprijatý študent do stanoveného dátumu neubytuje, tak mu nárok na pridelené ubytovanie zaniká.
Ubytovací poplatok za mesiac september je študent povinný uhradiť v súlade s ubytovacou zmluvou v termíne do 25. júla 2022.
Ubytovacie poplatky je potrebné uhradiť len bezhotovostne – bankovým prevodom na účet Študentských domovov UKF (platobné údaje sa nachádzajú aj v UIS v časti predubytovanie):
  • banka: Štátna pokladnica
  • číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0027 6471 (7000276471/8180)
  • variabilný symbol (VS): 15010xxxxx (xxxxx je 5-miestne osobné číslo študenta)
                                      1501xxxxxx (xxxxxx je 6-miestne osobné číslo študenta)
  • konštantný symbol (KS): 0308
  • špecifický symbol (ŠS): 150001 (študenti ubytovaní v ŠD Brezový háj, Nábrežie mládeže 1), 160001 (študenti ubytovaní v ŠD Zobor, Dražovská 2), 170001 (študenti ubytovaní v ŠD Nitra, Slančíkovej 1)
  • správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta
Ubytovacie poplatky študentov UKF na mesiac september 2022 sú nasledovné:
Študentský domov BREZOVÝ HÁJ
Izba                                   Poplatok v eurách/osoba/mesiac
2-posteľová                         67,50
3-posteľová                         60,00
2-posteľová (doktorandská)   87,00
Študentský domov ZOBOR
Objekt                               Izba                       Poplatok v eurách/osoba/mesiac
Blok A, Blok B                    2-posteľová            66,00
                                         3-posteľová             61,50
Blok H                               2-posteľová             58,50
                                         3-posteľová             57,00
Študentský domov NITRA
Izba                        Poplatok v eurách/osoba/mesiac
3-posteľová              78,00
 
Termín nástupu na ubytovanie
ŠD Brezový háj, ŠD Zobor, ŠD Nitra:
V pracovných dňoch* od 1. septembra 2022 do 30. septembra 2022 v čase od 7.30 h do 15.30 h v Ubytovacom centre ŠD, Dražovská 2, Nitra.
* 1. septembra 2022 a 15. septembra 2022 nie sú pracovné dni
 
K ubytovaniu si prineste:
  • preukaz študenta UKF
  • doklad o zaplatení určeného ubytovacieho poplatku za mesiac september a október
 
Zmluvné zariadenie:
Hotel Agroinštitút Nitra
Termín nástupu na ubytovanie: od 1. septembra 2022, optimálne medzi 06.00 a 18.00 h (ubytovateľ bude akceptovať aj neskorší nástup na ubytovanie)
Adresa: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, telefón: +421 37 7910 111 (recepcia)
Ďalšie pokyny nájdete na webe ubytovacieho zariadenia.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove