L3-banner-univerzita

Pokyny k ubytovaniu študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia (absolventov iných VŠ) v akad. roku 2019/2020

ŠD Zobor a ŠD Nitra  
V zmysle čl. 7 ods. 3 Smernice č. 21/2020 o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF je každý novoprijatý študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, povinný sa ubytovať v študentskom domove najneskôr do 30. septembra 2020. Ak sa novoprijatý študent do stanoveného dátumu neubytuje, tak mu nárok na pridelené ubytovanie zaniká.
Ubytovací poplatok za mesiac september je študent povinný uhradiť v súlade s ubytovacou zmluvou v termíne od 1. augusta 2020 do 25. augusta 2020.
Ubytovacie poplatky je potrebné uhradiť len bezhotovostne – bankovým prevodom na účet Študentských domovov UKF (platobné údaje sa nachádzajú v ubytovacej návratke v časti Predubytovanie):
 • banka: Štátna pokladnica
 • číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0027 6471 (7000276471/8180)
 • variabilný symbol (VS): 15010xxxxx (xxxxx je 5-miestne osobné číslo študenta), 1501xxxxxx (xxxxxx je 6-miestne osobné číslo študenta)
 • konštantný symbol (KS): 0308
 • špecifický symbol (ŠS): 160001 (študenti ubytovaní v ŠD Zobor, Dražovská 2), 170001 (študenti ubytovaní v ŠD Nitra, Slančíkovej 1)
 • správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta
Ubytovacie poplatky študentov UKF na mesiac september 2020 sú nasledovné:
Študentský domov ZOBOR
Objekt                           Izba                                       Poplatok v eurách/osoba/mesiac
Blok A, Blok B               2-posteľová                             55,20
                                    3-posteľová                             52,20
                                    4-posteľová                             49,20
Blok H                          2-posteľová                             51,00
                                    3-posteľová                             49,20
Upozornenie: Študentom ubytovaným v ŠD Zobor, ktorí z dôvodu realizácie domácej izolácie študentov z rizikových krajín nemohli do 20. septembra 2020 využívať ubytovacie služby, bude poskytnutá 50 % zľava z poplatku za ubytovanie za mesiac september 2020.
Študentský domov NITRA
Izba                             Poplatok v eurách/osoba/mesiac
3-posteľová                  66,00
 
Termín nástupu na ubytovanie
Študentský domov ZOBOR
V pracovných dňoch od 21. septembra 2020 do 30. septembra 2020 v čase od 7.30 h do 15.30 h v Ubytovacom centre ŠD, Dražovská 2, Nitra
V období od 1. do 20. septembra 2020 bude Študentský domov Zobor poskytovať ubytovacie služby len:
 • študentom, ktorí sa zaregistrujú na realizáciu domácej izolácie,
 • študentom, ktorí boli v ŠD Zobor ubytovaní počas mesiaca august 2020,
 • študentom na základe výnimky riaditeľa ŠD UKF.
Študentský domov Nitra
 • v pracovných dňoch od 2. septembra 2020 do 8. septembra 2020 v čase od 7.30 h do 15.30 h v Študentskom domove Nitra, Slančíkovej 1, Nitra
 • v pracovných dňoch od 9. septembra 2020 do 30. septembra 2020 v čase od 7.30 h do 15.30 h v Ubytovacom centre ŠD, Dražovská 2, Nitra
Podmienky nástupu na ubytovanie:
a) študenti s trvalým bydliskom v Slovenskej republike a študenti s trvalým pobytom v krajine, ktorá sa nachádza v prílohe č. 1 Opatrenia UVZ (tzv. bezpečná krajina)
Každý študent je pri nástupe na ubytovanie povinný podpísať čestné vyhlásenie. V čestnom vyhlásení podpisujete:
 1. že sa u vás neprejavujú a v posledných 14 dňoch neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, náhla strata chuti a/alebo čuchu a pod.),
 2. že nemáte vedomosť, že by ste v posledných 14 dňoch prišli do kontaktu s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, alebo je podozrenie na ochorenie COVID-19,
 3. že ste v posledných 14 dňoch nenavštívili krajinu/oblasť, ktorá je v zmysle aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR označená ako riziková; prípadne ak ste ju navštívili, že ste po príchode na územie SR absolvovali domácu izoláciu a postupujete v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR,
 4. že ste sa v posledných 14 dňoch nezúčastnili hromadných podujatí s počtom viac ako 100 ľudí alebo podujatí s medzinárodnou účasťou,
 5. že nemáte a za posledných 14 dní ste nemali povinnosť zotrvať v domácej izolácii (karanténe).
b) študenti s trvalým pobytom v krajine, ktorá sa nenachádza v prílohe č. 1 Opatrenia UVZ (tzv. riziková krajina)
Študentom, ktorí majú trvalé bydlisko v rizikových krajinách bude umožnený nástup na štandardné ubytovanie až po splnení aspoň jednej z nasledujúcich podmienok:
 1. Študent absolvuje domácu izoláciu v ŠD Zobor. Po skončení izolácie sa študent pri nástupe na ubytovanie preukáže výsledkom negatívneho testu zo Slovenskej republiky (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.
 2. Študent realizuje domácu izoláciu mimo Študentských domovov UKF. Po skončení izolácie sa študent pri nástupe na ubytovanie preukáže výsledkom negatívneho testu zo Slovenskej republiky (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.
 3. Študent bol nepretržite ubytovaný posledných 14 dní v Študentských domovoch UKF v rámci letného ubytovania.
Výnimku z dodržania týchto podmienok schvaľuje riaditeľ ŠD UKF. Študent môže o výnimku požiadať formou žiadosti zaslanej e-mailom na adresu minimálne 3 pracovné dni pred nástupom na ubytovanie. K žiadosti musia byť priložené dokumenty, ktoré hodnoverne preukazujú, že študent za posledných 14 dní pred nástupom na ubytovanie neopustil územie SR (napr. nájomná zmluva na meno študenta, zmluva o ubytovaní na meno študenta, potvrdenie od zamestnávateľa študenta, že posledných 14 dní vykonával prácu u zamestnávateľa s výkonom práce na území SR a podobne).
Ďalšie dôležité informácie ohľadom ubytovania študentov:
K ubytovaniu si prineste:
 • doklad o zaplatení určeného ubytovacieho poplatku za mesiac september,
 • občiansky preukaz.
V prípade, že študent bez písomného ospravedlnenia v stanovenom termíne nezaplatí ubytovací poplatok alebo nenastúpi na ubytovanie, tak mu pridelené ubytovanie zaniká!

Hotel Agroinštitút Nitra
Termín nástupu na ubytovanie: od 1. septembra 2020, optimálne medzi 06.00 a 18.00 h (ubytovateľ bude akceptovať aj neskorší nástup na ubytovanie)
Adresa: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, telefón: +421 37 7910 111 (recepcia)
Úhrada ubytovacieho poplatku: hotovosťou, bezhotovostne – prevodom, kartou pri ubytovaní
Cena ubytovania: 116 € na mesiac
Doklady potrebné k ubytovaniu: občiansky preukaz a preukaz študenta, resp. potvrdenie o štúdiu
Vybavenie izby: posteľ (matrac, vankúš, paplón, posteľná bielizeň), stolík, stolička, skrine, samostatné sociálne zariadenie a sprcha
Ďalšie vybavenie izby za poplatok: chladnička a TV
Upratovacie služby, ktoré poskytuje ubytovateľ:
 • vynášanie smetí denne počas pracovných dní,
 • výmena posteľnej bielizne 1x mesačne,
 • upratovanie kúpeľne 1x týždenne.
Vybavenie kuchynky pre študentov: dvojplatnička, mikrovlnná rúra, kanvica, chladnička
Internet: wifi
 
Školský internát SOŠ Potravinárskej
Termín nástupu na ubytovanie: od 2. septembra 2020 v čase od 6.00 do 18.00 h
Služba na vrátnici: nepretržite, ŠI bude uzatvorený iba v čase letných, vianočných a veľkonočných prázdnin podľa aktuálnych pedagogicko-organizačných pokynov
Adresa: Školský internát SOŠ Potravinárskej, Cabajská 10, Nitra
Telefón: +421 37 656 7029 (vrátnica), osoba zodpovedná za ubytovanie študentov – Mgr. Ondrej Pintér, +421 903 441735 (pracovné dni od 8.00 do 15.00 h)
Úhrada ubytovacieho poplatku: bezhotovostne na účet školy SK20 8180 0000 0070 0030 5615
Cena ubytovania:
 • 70 € mesačne – študent ubytovaný v trojlôžkovej izbe
 • 75 € mesačne – študent ubytovaný v dvojlôžkovej izbe
Zálohový poplatok: 50 € vrátane DPH ako záloha v prípade poškodenia majetku školy, ktorý je potrebné uhradiť na účet SK02 8180 0000 0070 0030 5551.
Platbu je potrebné realizovať:
 • priamo na účet podnikateľskej činnosti SK20 8180 0000 0070 0030 5615
 • alebo hotovosť vložiť do podnikateľskej pokladne, ktorá je v budove školy (pokladník p. Kazánová)
Doklady potrebné k ubytovaniu: občiansky preukaz, preukaz študenta, fotka na internátny preukaz, potvrdenie o úhrade ubytovania a zálohového poplatku
Vybavenie izieb: 2, resp. 3 lôžka – váľandy s úložným priestorom, šatníková skriňa, potravinová skrinka, botník, vešiakový panel, stôl, stoličky, nástenné police, nočný stolík pre každého študenta v 3-lôžkovej izbe
Spoločenské priestory/študovne: k dispozícii pre všetkých študentov na 6. poschodí ŠI
Internet: pripojenie v celom internáte/free wifi
Iné dôležité informácie:
 • posteľná bielizeň je k dispozícii každému ubytovanému študentovi, výmena je zabezpečená každé 2 týždne, študenti si môžu priniesť aj vlastnú posteľnú bielizeň,
 • na školskom internáte je prísne zakázané používať vlastné elektrospotrebiče (kulmy, žehličky na vlasy) s výnimkou osobných počítačov,
 • pri nástupe na školský internát sa každý študent oboznámi s internátnym poriadkom a svojím podpisom sa zaviaže dodržiavať uvedený internátny poriadok,
 • pri nástupe na ŠI je každý študent povinný zúčastniť sa úvodného stretnutia s vedúcim technického úseku Mgr. Pintérom, kde sa oboznámi s bezpečnostnými a organizačnými pokynmi školského internátu,
 • stravovanie študentov v školskej jedálni škola z kapacitných dôvodov nevie zabezpečiť.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo