Predubytovanie novoprijatých študentov (zápis na izby) a ubytovacia zmluva

Žiadateľ – novoprijatý študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, je povinný sa predubytovať, t. j. zapísať sa na konkrétnu izbu v študentskom domove UKF alebo zmluvnom zariadení UKF. Novoprijatý študent sa môže predubytovať v ľubovoľnom študentskom domove, resp. v zmluvnom zariadení, s voľným lôžkom na izbe určenej pre dané pohlavie. Následne je novoprijatý študent povinný záväzne potvrdiť predubytovanie. Pre záväzné ubytovanie v Študentskom domove Nitra (ŠD Nitra), v Študentskom domove Zobor (ŠD Zobor) a v Študentskom domove Brezový háj (ŠD Brezový háj) je ďalej potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať ubytovaciu zmluvu v dvoch výtlačkoch na adresu ubytovacieho centra. V prípade, že sa študent nepredubytuje alebo nezašle ubytovaciu zmluvu, tak mu nárok na pridelené ubytovanie zaniká!
Fázy predubytovania:
 1. Predubytovanie na voľnú izbu – od 11. júla 2022 do 21. júla 2022
  Novoprijatý študent sa môže predubytovať v ľubovoľnom študentskom domove alebo zmluvnom zariadení s voľným lôžkom na izbe určenej pre dané pohlavie.
 2. Ukončenie možnosti predubytovania
  Predubytovať sa musíte do 21. júla 2022! V prípade, že sa nepredubytuje do tohto termínu, tak vám nárok na pridelené ubytovanie zaniká.
 3. Generovanie, tlač, podpis a zaslanie ubytovacej zmluvy*
  V prípade, že ste sa predubytovali v ŠD Zobor, v ŠD Nitra a v ŠD Brezový háj musíte najneskôr 21. júla 2022 vygenerovať ubytovaciu zmluvu v ubytovacej návratke, vytlačiť zmluvu v dvoch rovnopisoch (kópiách), podpísať za ubytovaného a bezodkladne doručiť buď osobne, alebo prostredníctvom pošty do Ubytovacieho centra UKF (ŠD UKF Zobor, Dražovská cesta 2, 949 01 Nitra, Slovensko).
  Z dôvodu komplikovanej medzinárodnej situácie môžu študenti, ktorí majú trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, zaslať zmluvu aj elektronicky. Kópiu (scan) podpísanej zmluvy je potrebné zaslať na e-mail ubytovacieho centra: najneskôr do 21. júla 2022. Originál zmluvy odovzdajú zahraniční študenti pri nástupe na ubytovanie.
  V prípade, že ste v deň podpisu ubytovacej zmluvy nedovŕšili 18 rokov, tak je potrebné, aby ubytovaciu zmluvu podpísal váš zákonný zástupca (rodič). Podpis zákonného zástupcu na ubytovacej zmluve musí byť úradne osvedčený na území Slovenskej republiky (matrika alebo notár) alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo konzuláte Slovenskej republiky.
* Fáza predubytovania č. 3 sa neuplatňuje pre novoprijatých študentov, ktorí sa predubytujú v zmluvných zariadeniach UKF (Hotel Agroinštitút, Školský internát pri SOŠ potravinárskej)
Upozornenie: Novoprijatý študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie neskôr ako 21. júla 2022, sa riadi pokynmi a termínmi, ktoré mu zaslala prostredníctvom e-mailu ubytovacia komisia.
Podrobný postup predubytovania novoprijatých študentov:
 1. V internetovom prehliadači zadajte stránku https://uis.ukf.sk/navratka
 2. Stlačte tlačidlo Vstúpiť do systému návratiek.
 3. Prihláste sa prihlasovacím menom a heslom, ktoré sa nachádza v rozhodnutí o prijatí na štúdium (je rovnaké ako v študijnej návratke v systéme AIS2).
 4. Stlačte tlačidlo Predubytovanie.
 5. Vyberte si konkrétny študentský domov alebo zmluvné zariadenie a konkrétnu izbu s voľným lôžkom pomocou tlačidla tlačidlo
 6. Najneskôr do 21. júla 2022 môžete vykonať zmenu v predubytovaní a preubytovať sa na inú izbu.
 7. Najneskôr do 21. júla 2022 musíte predubytovanie záväzne potvrdiť – je potrebné kliknúť na tlačidlo "Záväzne potvrdiť predubytovanie a pripraviť zmluvu", následne sa vám vygeneruje ubytovacia zmluva.
 8. Najneskôr do 21. júla 2022 musíte 2-krát vytlačiť ubytovaciu zmluvu (odporúčame obojstrannú tlač) – je potrebné kliknúť na tlačidlo "Vytlačiť zmluvu". Každú zmluvu je potrebné podpísať za stranu ubytovaného a následne obe zmluvy doručiť buď osobne, alebo prostredníctvom pošty do Ubytovacieho centra UKF (ŠD UKF Zobor, Dražovská cesta 2, 949 01 Nitra, Slovensko).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove