Predubytovanie novoprijatých študentov (zápis na izby), ubytovacia zmluva a ubytovacia kaucia

Žiadateľ – novoprijatý študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, je povinný sa predubytovať, t. j. zapísať sa na konkrétnu izbu v študentskom domove UKF alebo zmluvnom zariadení UKF. Novoprijatý študent sa môže predubytovať v ľubovoľnom študentskom domove, resp. v zmluvnom zariadení, s voľným lôžkom na izbe určenej pre dané pohlavie. Následne je novoprijatý študent povinný záväzne potvrdiť predubytovanie. Pre záväzné ubytovanie v Študentskom domove Nitra (ŠD Nitra), v Študentskom domove Zobor (ŠD Zobor) a v Študentskom domove Brezový háj (ŠD Brezový háj) je ďalej potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať ubytovaciu zmluvu v dvoch výtlačkoch na adresu ubytovacieho centra a zároveň je potrebné uhradiť ubytovaciu kauciu vo výške 100 € na účet študentských domovov. V prípade, že sa študent nepredubytuje alebo nezašle ubytovaciu zmluvu alebo nezaplatí ubytovaciu kauciu, tak mu nárok na pridelené ubytovanie zaniká!
Fázy predubytovania:
 1. Predubytovanie na voľnú izbu – od 12. júla 2021 do 22. júla 2021
  Novoprijatý študent sa môže predubytovať v ľubovoľnom študentskom domove alebo zmluvnom zariadení s voľným lôžkom na izbe určenej pre dané pohlavie.
 2. Ukončenie možnosti predubytovania
  Predubytovať sa musíte do 22. júla 2021! V prípade, že sa nepredubytuje do tohto termínu, tak vám nárok na pridelené ubytovanie zaniká.
 3. Generovanie, tlač, podpis a zaslanie ubytovacej zmluvy*
  V prípade, že ste sa predubytovali v ŠD Zobor, v ŠD Nitra a v ŠD Brezový háj musíte najneskôr 22. júla 2021 vygenerovať ubytovaciu zmluvu v ubytovacej návratke, vytlačiť zmluvu v dvoch rovnopisoch (kópiách), podpísať za ubytovaného a bezodkladne doručiť buď osobne, alebo prostredníctvom pošty do Ubytovacieho centra UKF (ŠD UKF Zobor, Dražovská cesta 2, 949 01 Nitra, Slovensko).
  V prípade, že ste v deň podpisu ubytovacej zmluvy nedovŕšili 18 rokov, tak je potrebné, aby ubytovaciu zmluvu podpísal váš zákonný zástupca (rodič). Podpis zákonného zástupcu na ubytovacej zmluve musí byť úradne osvedčený na území Slovenskej republiky (matrika alebo notár) alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo konzuláte Slovenskej republiky.
 4. Platba ubytovacej kaucie*
  Po zaslaní ubytovacej zmluvy je povinnosťou každého predubytovaného v ŠD Nitra, v ŠD Zobor a v ŠD Brezový háj uhradiť ubytovaciu kauciu vo výške 100 €. Platobné údaje sú zverejnené v ubytovacej návratke v položke Predubytovanie a sú rovnaké ako pri platbách za ubytovanie. Pripísanie ubytovacej kaucie na účet ŠD UKF bude taktiež zobrazené v položke Predubytovanie. Ubytovaciu kauciu je potrebné uhradiť tak, aby bola najneskôr do 10. augusta 2021 pripísaná na bankovom účte ŠD UKF. Inak vám nárok na pridelené ubytovanie zaniká!
* Fázy predubytovania č. 3 a č. 4 neplatia pre novoprijatých študentov, ktorí sa predubytujú v zmluvných zariadeniach UKF (Hotel Agroinštitút, Školský internát pri SOŠ potravinárskej)
Upozornenie: Novoprijatý študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie neskôr ako 22. júla 2021, sa riadi pokynmi a termínmi, ktoré mu zaslala prostredníctvom e-mailu ubytovacia komisia.
Podrobný postup predubytovania novoprijatých študentov:
 1. V internetovom prehliadači zadajte stránku https://uis.ukf.sk/navratka
 2. Stlačte tlačidlo Vstúpiť do systému návratiek.
 3. Prihláste sa prihlasovacím menom a heslom, ktoré sa nachádza v rozhodnutí o prijatí na štúdium (je rovnaké ako v študijnej návratke v systéme AIS2).
 4. Stlačte tlačidlo Predubytovanie.
 5. Vyberte si konkrétny študentský domov alebo zmluvné zariadenie a konkrétnu izbu s voľným lôžkom pomocou tlačidla tlačidlo
 6. Najneskôr do 22. júla 2021 môžete vykonať zmenu v predubytovaní a preubytovať sa na inú izbu.
 7. Najneskôr do 22. júla 2021 musíte predubytovanie záväzne potvrdiť – je potrebné kliknúť na tlačidlo "Záväzne potvrdiť predubytovanie a pripraviť zmluvu", následne sa vám vygeneruje ubytovacia zmluva.
 8. Najneskôr do 22. júla 2021 musíte 2-krát vytlačiť ubytovaciu zmluvu (odporúčame obojstrannú tlač) – je potrebné kliknúť na tlačidlo "Vytlačiť zmluvu". Každú zmluvu je potrebné podpísať za stranu ubytovaného a následne obe zmluvy doručiť buď osobne, alebo prostredníctvom pošty do Ubytovacieho centra UKF (ŠD UKF Zobor, Dražovská cesta 2, 949 01 Nitra, Slovensko).
 9. Najneskôr do 10. augusta 2021 ste povinný uhradiť ubytovaciu kauciu vo výške 100 € na bankový účet ŠD UKF. Platobné údaje sa nachádzajú v ubytovacej zmluve aj vo vašom individuálnom profile v ubytovacej návratke v položke Predubytovanie.
 10. Pripísanie ubytovacej kaucie na bankový účet ŠD UKF si skontrolujte v položke Predubytovanie študentov na tretí pracovný deň po zaslaní vašej platby.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo