L3-banner-univerzita

Podávanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania (odvolanie)

Žiadateľ, ktorému bola zamietnutá žiadosť o pridelenie ubytovania, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania (ďalej len „odvolanie“) do 10 kalendárnych dní od zverejnenia zoznamov študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF.
Odvolania sa predkladajú vyplnením príslušného elektronického formulára v UIS, ktorý obsahuje presné zdôvodnenie žiadosti.
Odvolania posudzuje ubytovacia komisia. Ubytovacia komisia zmení rozhodnutie, ak sa vydalo v rozpore s podmienkami prijímania a posudzovania žiadostí, inak pôvodné rozhodnutie potvrdí a žiadosť zamietne.
Odvolania sa podávajú prostredníctvom Univerzitného informačného systému (UIS). Odvolanie vrátane priloženej prílohy sa podáva výlučne elektronicky v termíne od 19. mája 2020 do 28. mája 2020. Ubytovacia komisia rozhodne o odvolaniach do 5. júna 2020. Rozhodnutia budú bezodkladne zverejnené v UIS a zaslané na e-mailovú adresu žiadateľa. V prípade, že ubytovacia komisia nevyhovie odvolaniu, žiadosť o ubytovanie zostane v stave „podané odvolanie“. Ubytovacia komisia v prípade uvoľnenia ubytovacích kapacít môže znovu posúdiť dané odvolanie na začiatku akademického roku.
Postup podávania odvolania:
1. V internetovom prehliadači zadajte stránku https://uis.ukf.sk/.
2. V menu Osobná administratíva vyberte položku Prihlásenie do osobnej administratívy.
3. Prihláste sa rovnakým prihlasovacím menom a heslom ako do AIS.
4. Vyberte v menu eAgenda položku Administratíva študentských domovov.
5. Vyberte v menu Žiadosti o ubytovanie položku Odvolanie.
6. Vyplňte textové pole Dôvod odvolania a v prípade potreby priložte súbor, ktorý dopĺňa odôvodnenie textu.
7. Stlačte tlačidlo Podať odvolanie a Vaše odvolanie bude zaregistrované do systému UIS.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo