Podávanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania (odvolanie)

Žiadateľ, ktorému bola zamietnutá žiadosť o pridelenie ubytovania, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania (ďalej len „odvolanie“) do 10 kalendárnych dní od zverejnenia zoznamov študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF.
Odvolania sa predkladajú vyplnením príslušného elektronického formulára v UIS, ktorý obsahuje presné zdôvodnenie žiadosti.
Odvolania posudzuje ubytovacia komisia. Ubytovacia komisia zmení rozhodnutie, ak sa vydalo v rozpore s podmienkami prijímania a posudzovania žiadostí, inak pôvodné rozhodnutie potvrdí a žiadosť zamietne.
Odvolania sa podávajú prostredníctvom Univerzitného informačného systému (UIS). Odvolanie vrátane priloženej prílohy sa podáva výlučne elektronicky v termíne od 18. mája 2022 do 27. mája 2022. Ubytovacia komisia rozhodne o odvolaniach do 3. júna 2022. Rozhodnutia budú bezodkladne zverejnené v UIS a zaslané na e-mailovú adresu žiadateľa. V prípade, že ubytovacia komisia nevyhovie odvolaniu, žiadosť o ubytovanie zostane v stave „podané odvolanie“. Ubytovacia komisia v prípade uvoľnenia ubytovacích kapacít môže znovu posúdiť dané odvolanie na začiatku akademického roku.
Postup podávania odvolania:
1. V internetovom prehliadači zadajte stránku https://uis.ukf.sk/.
2. V menu Osobná administratíva vyberte položku Prihlásenie do osobnej administratívy.
3. Prihláste sa rovnakým prihlasovacím menom a heslom ako do AIS.
4. Vyberte v menu eAgenda položku Administratíva študentských domovov.
5. Vyberte v menu Žiadosti o ubytovanie položku Odvolanie.
6. Vyplňte textové pole Dôvod odvolania a v prípade potreby priložte súbor, ktorý dopĺňa odôvodnenie textu.
7. Stlačte tlačidlo Podať odvolanie a Vaše odvolanie bude zaregistrované do systému UIS.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove