L3-banner-univerzita

Podkategórie

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia
30/2020 Usmernenie pre zamestnancov a študentov v súvislosti s uvoľňovaním protiepidemických opatrení na UKF 01. 06. 2020
28/2020 Doplnok č. 4 k Príkazu rektora 24/2019: Systemizácia 27. 05. 2020
27/2020 Smernica o uznávaní dokladov o vysokoškolskom vzdelaní zo zahraničia 25. 05. 2020
Výročné správy za rok 2019 25. 05. 2020
25/2020 Príkaz rektora UKF v Nitre 12. 05. 2020
22/2020 Smernica o poplatkoch za ubytovacie služby a služby spojené s ubytovaním v Študentských domovoch UKF 06. 05. 2020
24/2020 Príkaz rektora: Cenník stravných lístkov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre platný od 1. júla 2020 06. 05. 2020
21/2020 Smernica o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF 06. 05. 2020
23/2020 Príkaz rektora: Odpustenie ubytovacieho poplatku za mesiac máj a jún a určenie poplatku za uskladnenie vecí na izbe 28. 04. 2020
20/2020 Príkaz rektora k majetkovým priznaniam vedúcich zamestnancov 17. 04. 2020
19/2020 Príkaz rektora k spôsobu výkonu práce počas trvania mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom 16. 04. 2020
Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať 16. 04. 2020
Podávanie žiadostí o poskytnutie ubytovania na akademický rok 2020/2021 pre súčasných študentov UKF 15. 04. 2020
18/2020 Príkaz rektora: Zmena harmonogramu akademického roka 2019/2020 platná od 15. apríla 2020 11. 04. 2020
17/2020 Smernica: Odpisovanie a odpisový plán hmotného a nehmotného majetku na rok 2020 06. 04. 2020
16/2020 Doplnok č. 3 k Príkazu rektora: Systemizácia 02. 04. 2020
24/2018 Doplnok č. 3 k Príkazu rektora 11/2018: Systemizácia 30. 03. 2020
23/2018 Doplnok č. 2 k Príkazu rektora 11/2018: Systemizácia 30. 03. 2020
22/2018 Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch na akademický rok 2019/2020 30. 03. 2020
21/2018 Štatút Univerzitnej grantovej agentúry 30. 03. 2020
20/2018 Príkaz rektora: Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov 30. 03. 2020
19/2018 Príkaz rektora: Spracúvanie osobných údajov vo výberovom konaní 30. 03. 2020
18/2018 Príkaz rektora: Zásada správnosti osobných údajov (pravdivosť a aktuálnosť) 30. 03. 2020
17/2018 Príkaz rektora k zverejňovaniu osobných údajov 30. 03. 2020
16/2018 Bezpečnostná smernica k ochrane osobných údajov 30. 03. 2020
15/2018 Doplnok č. 1 k Príkazu rektora 11/2018: Systemizácia 30. 03. 2020
14/2018 Príkaz rektora o presune kompetencií v oblasti správy motivačných štipendií priznaných rektorom univerzity na Oddelenie štipendií 30. 03. 2020
11/2018 Príkaz rektora: Systemizácia 30. 03. 2020
10/2018 Príkaz rektora: Stanovenie cien za služby Univerzitnej jedálne UKF pre Národný projekt IT Akadémia 30. 03. 2020
8/2018 Smernica: Zásady hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi univerzity 30. 03. 2020
7/2018 Smernica: Bádateľský poriadok 30. 03. 2020
6/2018 Smernica: Prevádzkovanie energetického hospodárstva 30. 03. 2020
1/2018 Príkaz rektora: Cenník ubytovacích služieb a ostatných poplatkov súvisiacich s ubytovaním v Účelovom zariadení UKF v Patinciach 30. 03. 2020
32/2019 Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch na akademický rok 2020/2021 30. 03. 2020
31/2019 Doplnok č. 1 k Príkazu rektora č. 24/2019: Systemizácia 30. 03. 2020
30/2019 Doplnok č. 1 k Príkazu rektora č. 6/2019: Cenník stravných lístkov UKF 30. 03. 2020
29/2019 Príkaz rektora na vykonanie inventarizácie majetku 30. 03. 2020
28/2019 Príkaz rektora k vykurovacej sezóne 2019/2020 30. 03. 2020
27/2019 Smernica o zásadách odmeňovania zamestnancov UKF (Platový poriadok) 30. 03. 2020
26/2019 Doplnok č. 1 k Smernici č. 41/2015 o cestovných náhradách zamestnancov UKF a o financovaní výdavkov spojených s pobytom zahraničných hostí na UKF 30. 03. 2020
25/2019 Doplnok č. 1 k Príkazu rektora 19/2017: Prístup do učební s elektronickým prístupovým systémom 30. 03. 2020
24/2019 Príkaz rektora: Systemizácia 30. 03. 2020
23/2019 Smernica: Registratúrny poriadok UKF 30. 03. 2020
22/2019 Príkaz rektora: Stanovenie cien za služby Univerzitnej jedálne UKF pre Národný projekt IT Akadémia 30. 03. 2020
21/2019 Smernica: Vnútorný systém vybavovania oznámení zamestnancov UKF (oznamovateľov) o protispoločenskej činnosti 30. 03. 2020
20/2019 Príkaz rektora na vykonávanie kontrol vnútorných a vonkajších priestorov UKF 30. 03. 2020
19/2019 Smernica o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF 30. 03. 2020
18/2019 Smernica: Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 30. 03. 2020
17/2019 Doplnok č. 8 k Príkazu rektora 11/2018: Systemizácia 30. 03. 2020
16/2019 Doplnok č. 7 k Príkazu rektora 11/2018: Systemizácia 30. 03. 2020
15/2019 Štatút Univerzity tretieho veku pri UKF 30. 03. 2020
14/2019 Smernica o úhradách za ďalšie vzdelávanie 30. 03. 2020
13/2019 Doplnok č. 6 k Príkazu rektora 11/2018: Systemizácia 30. 03. 2020
15/2020 Príkaz rektora: Predĺženie prerušenia prezenčnej formy štúdia od 29. marca do odvolania 30. 03. 2020
12/2019 Doplnok č. 1 k Smernici č. 8/2010 k stanoveniu režimu vstupu 30. 03. 2020
11/2019 Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na UKF 27. 03. 2020
10/2019 Smernica o verejnom obstarávaní a nákupe tovarov, služieb a prác na UKF 26. 03. 2020
9/2019 Smernica o obehu dokladov na UKF 25. 03. 2020
Videokonferenčný systém 25. 03. 2020
14/2020 Príkaz rektora: Evidencia pracovného času a príspevky na stravovanie 24. 03. 2020
8/2019 Doplnok č. 5 k Príkazu rektora 11/2018: Systemizácia 24. 03. 2020
7/2019 Smernica o autoprevádzke na UKF 24. 03. 2020
6/2019 Príkaz rektora: Cenník stravných lístkov UKF, platný od 1. marca 2019 24. 03. 2020
5/2019 Smernica: Odpisovanie a odpisový plán hmotného a nehmotného majetku na rok 2019 24. 03. 2020
4/2019 Príkaz rektora k majetkovým priznaniam vedúcich zamestnancov 24. 03. 2020
3/2019 Príkaz rektora na vypracovanie plánu dovoleniek na r. 2019 24. 03. 2020
2/2019 Doplnok č. 4 k Príkazu rektora 11/2018: Systemizácia 24. 03. 2020
1/2019 Príkaz rektora o postupe pri uplatňovaní príspevku na rekreáciu zamestnanca 24. 03. 2020
Dochádzkový systém (WATT) na osobných počítačoch 24. 03. 2020
1/2020 Doplnok č. 1 k Smernici č. 10/2019 o verejnom obstarávaní a nákupe tovarov, služieb a prác na UKF 23. 03. 2020
2/2020 Doplnok č. 2 k Príkazu rektora 24/2019: Systemizácia 23. 03. 2020
3/2020 Smernica o ďalšom vzdelávaní 23. 03. 2020
4/2020 Smernica o vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia 23. 03. 2020
12/2020 Príkaz rektora: Opatrenia UKF týkajúce sa záverečných prác a štátnych skúšok 23. 03. 2020
11/2020 Príkaz rektora: Odpustenie ubytovacieho poplatku za mesiac apríl 23. 03. 2020
10/2020 Príkaz rektora: Predĺženie prerušenia prezenčnej formy štúdia 23. 03. 2020
9/2020 Príkaz rektora: Preventívne opatrenia na UKF pred šírením koronavírusu 23. 03. 2020
8/2020 Príkaz rektora: Opatrenia v súvislosti s koronavírusom zo dňa 12. marca 2020 23. 03. 2020
7/2020 Príkaz rektora: Opatrenia v súvislosti s koronavírusom zo dňa 9. marca 2020 23. 03. 2020
5/2020 Doplnok č. 2 k Smernici č. 10/2019 o verejnom obstarávaní 23. 03. 2020
13/2020 Smernica o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach 23. 03. 2020
6/2020 Príkaz rektora: Cenník ubytovacích služieb 23. 03. 2020
Rozpočet 2020 02. 03. 2020
Vnútorné predpisy 2020 20. 01. 2020
Postup podávania ubytovacej návratky  30. 09. 2019
Podrobný návod nastavenia pripojenia do bezdrôtovej siete UKF 11. 09. 2019
Mapa pokrytia bezdrôtovej siete UKF v Nitre 11. 09. 2019
Podávanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania (odvolanie) – 1. ročníky 07. 08. 2019
Časté otázky (podávanie žiadostí o ubytovanie – súčasní študenti) 29. 07. 2019
Preukaz študenta v mobile 22. 07. 2019
Pokyny k ubytovaniu študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, 1. ročníka magisterského štúdia (absolventov UKF) a 2. ročníka magisterského štúdia 18. 07. 2019
Pokyny k ubytovaniu študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia (absolventov iných VŠ) v akad. roku 2019/2020 18. 07. 2019
Predubytovanie novoprijatých študentov (zápis na izby) 19. 06. 2019
Vnútorné predpisy 2017 05. 06. 2019
Vitajte v Intranete 27. 05. 2019
Rozpočet 2019 24. 05. 2019
Výročné správy za rok 2018 24. 05. 2019
Materiály pre Akademickú obec UKF 2019 24. 05. 2019
Predubytovanie študentov (zápis na izby), ubytovacia zmluva a ubytovacia kaucia 14. 05. 2019
Podávanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania (odvolanie) 14. 05. 2019
Materiály pre Akademickú obec UKF 12. 04. 2019
Rozpočet univerzity 12. 04. 2019
Výročné správy 12. 04. 2019
Intranet 04. 04. 2019
Platnosť stravovacej karty Stravenka 06. 02. 2019
Používanie stravovacej karty Stravenka 06. 02. 2019
Postup pri aktivácii stravovacej karty 06. 02. 2019
Kredit na stravovanie študentov 22. 01. 2019
Stravovanie 22. 01. 2019
Stravenka pre zamestnancov 16. 01. 2019
Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov a doktorandov (vládne štipendiá) 21. 11. 2018
Motivačné štipendiá a štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy 21. 11. 2018
Dokumenty súvisiace so štipendiami 21. 11. 2018
Sociálne štipendiá 21. 11. 2018
Vyhľadanie e-mailovej adresy študenta v AIS 08. 11. 2018
UKF novinky 28. 10. 2018
Preukazy 25. 10. 2018
Interné oznamy 17. 10. 2018
Granty 11. 09. 2018
Informačné systémy 11. 09. 2018
mail 11. 09. 2018
Elektronická pošta 23. 10. 2015
Bezpečnostný certifikát 23. 10. 2015
Študentský účet 23. 10. 2015
Zamestnanecký účet 23. 10. 2015
Eduroam 24. 11. 2014
Zamestnanecký portál ESS 11. 11. 2014
Helpdesk 13. 10. 2014
WiFi 12. 05. 2014

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo