L3-banner-univerzita

Predubytovanie študentov (zápis na izby), ubytovacia zmluva a ubytovacia kaucia

Žiadateľ, ktorému bolo pridelené ubytovanie, je povinný sa predubytovať, t. j. zapísať sa na konkrétnu izbu v študentskom domove UKF alebo zmluvnom zariadení UKF. V rámci systému stáleho lôžka bude študentom umožnené prednostne sa predubytovať na rovnakú izbu, v ktorej bývali naposledy. V ďalšej fáze sa študenti môžu predubytovať v ľubovoľnom študentskom domove s voľným lôžkom na izbe určenej pre dané pohlavie. Následne je študent povinný záväzne potvrdiť predubytovanie, vytlačiť, podpísať a zaslať ubytovaciu zmluvu v dvoch výtlačkoch na adresu ubytovacieho centra. Pre záväzné ubytovanie je potrebné uhradiť ubytovaciu kauciu vo výške 100 € na účet študentských domovov. V prípade, že sa študent nepredubytuje alebo nezašle ubytovaciu zmluvu alebo nezaplatí ubytovaciu kauciu, tak mu nárok na pridelené ubytovanie zaniká!
Fázy predubytovania:
 1. Predubytovanie na rovnakú izbu – 8. júna 2020 od 0.00 h do 23.59 h
  Študent sa môže predubytovať len na izbu, v ktorej bol naposledy ubytovaný v akademickom roku 2019/2020. Od 9. júna 2020 študentovi táto možnosť zaniká! V prípade, že študent býval menej ako 5 mesiacov na vybratej izbe, ubytovacia komisia si vyhradzuje právo toto predubytovanie zrušiť.
 2. Predubytovanie na voľnú izbu s individuálnym začiatkom (prvý začiatok 9. júna 2020 o 8.00 h, posledný začiatok 10. júna 2020 o 20.00 h)
  Študent sa môže predubytovať v ľubovoľnom študentskom domove s voľným lôžkom na izbe určenej pre dané pohlavie. Začiatok predubytovania v druhej fáze je individuálny a je zobrazený v položke Predubytovanie študenta. Začiatok predubytovania ovplyvňuje počet bodov, ktoré študent získal na základe ubytovacích kritérií. To znamená, že prví budú mať možnosť predubytovať sa na inú ako pôvodnú izbu tí študenti, ktorí dosiahli najviac bodov.
 3. Ukončenie možnosti predubytovania
  Predubytovať sa musíte do 23. júna 2020! V prípade, že sa nepredubytuje do tohto termínu, tak vám nárok na pridelené ubytovanie zaniká.
 4. Generovanie, tlač, podpis a zaslanie ubytovacej zmluvy*
  Najneskôr 23. júna 2020 musíte ubytovaciu zmluvu vygenerovať v UIS, vytlačiť v dvoch rovnopisoch (kópiách), podpísať za ubytovaného a bezodkladne doručiť buď osobne alebo prostredníctvom pošty do Ubytovacieho centra UKF (ŠD UKF Zobor, Dražovská cesta 2, 949 01 Nitra).
 5. Platba ubytovacej kaucie*
  Po predubytovaní a zaslaní ubytovacej zmluvy je povinnosťou každého predubytovaného uhradiť ubytovaciu kauciu vo výške 100 €. Platobné údaje sú zverejnené v UIS v položke Predubytovanie študenta a sú rovnaké ako pri platbách za ubytovanie. Pripísanie ubytovacej kaucie na účet ŠD UKF bude zobrazené v položke Predubytovanie študenta. Ubytovaciu kauciu je potrebné uhradiť tak, aby bola najneskôr do 8. júla 2020 pripísaná na bankovom účte ŠD UKF. Inak vám nárok na pridelené ubytovanie zaniká!
* Fázy predubytovania č. 4 a č. 5 sa neuplatňujú u študentov, ktorí sa predubytujú v zmluvných zariadeniach UKF (Hotel Agroinštitút, Školský internát pri SOŠ potravinárskej, Farská ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi)
Upozornenie: Z dôvodu následného ubytovania novoprijatých študentov a študentov v rámci zahraničných mobilít budú niektoré izby rezervované a nebude sa v nich môcť predubytovať.
Podrobný postup predubytovania študentov:
 1. V internetovom prehliadači zadajte stránku https://uis.ukf.sk/.
 2. V menu Osobná administratíva vyberte položku Prihlásenie do osobnej administratívy.
 3. Prihláste sa rovnakým prihlasovacím menom a heslom ako do AIS.
 4. Vyberte v menu eAgenda položku Administratíva študentských domovov.
 5. Vyberte v menu Žiadosti o ubytovanie položku Predubytovanie študentov.
 6. Dňa 8. júna 2020 potvrdíte preubytovanie na súčasnej izbe pomocou tlačidla Zarezervovať izbu z predchádzajúceho roka.
 7. V deň vášho individuálneho začiatku – vyberiete si konkrétny študentský domov a konkrétnu izby z voľným lôžkom pomocou tlačidla tlačidlo
 8. Najneskôr do 23. júna 2020 môžete vykonať zmenu v predubytovaní a preubytovať sa na inú izbu.
 9. Najneskôr do 23. júna 2020 musíte predubytovanie záväzne potvrdiť – je potrebné kliknúť na tlačidlo "Záväzne potvrdiť predubytovanie a pripraviť zmluvu", následne sa vám vygeneruje ubytovacia zmluva.
 10. Najneskôr do 23. júna 2020 musíte 2-krát vytlačiť ubytovaciu zmluvu (odporúčame obojstrannú tlač), každú zmluvu je potrebné podpísať za stranu ubytovaného a následne obe zmluvy doručiť buď osobne alebo prostredníctvom pošty do Ubytovacieho centra UKF (ŠD UKF Zobor, Dražovská cesta 2, 949 01 Nitra).
 11. Najneskôr do 8. júla 2020 ste povinný uhradiť ubytovaciu kauciu vo výške 100 € na bankový účet ŠD UKF. Platobné údaje sa nachádzajú v ubytovacej zmluve aj vo vašom individuálnom profile v UIS v položke Predubytovanie študentov.
 12. Pripísanie ubytovacej kaucie na bankový účet ŠD UKF si skontrolujte v položke Predubytovanie študentov na tretí pracovný deň po zaslaní vašej platby.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo