Pokyny k ubytovaniu študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, 1. ročníka magisterského štúdia (absolventov UKF) a 2. ročníka magisterského štúdia

V zmysle čl. 7 ods. 3 Smernice č. 21/2020 o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF je každý študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, povinný sa ubytovať v študentskom domove najneskôr do 30. septembra 2021. Ak sa študent do stanoveného dátumu neubytuje, tak mu nárok na pridelené ubytovanie zaniká.
Ubytovací poplatok za mesiac september je študent povinný uhradiť v súlade s ubytovacou zmluvou v termíne do 25. augusta 2021.
Ubytovacie poplatky je potrebné uhradiť len bezhotovostne – bankovým prevodom na účet Študentských domovov UKF (platobné údaje sa nachádzajú aj v UIS v časti predubytovanie):
 • banka: Štátna pokladnica
 • číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0027 6471 (7000276471/8180)
 • variabilný symbol (VS): 15010xxxxx (xxxxx je 5-miestne osobné číslo študenta)
                                    1501xxxxxx (xxxxxx je 6-miestne osobné číslo študenta)
 • konštantný symbol (KS): 0308
 • špecifický symbol (ŠS): 150001 (študenti ubytovaní v ŠD Brezový háj, Nábrežie mládeže 1), 160001 (študenti ubytovaní v ŠD Zobor, Dražovská 2), 170001 (študenti ubytovaní v ŠD Nitra, Slančíkovej 1)
 • správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta
Ubytovacie poplatky študentov UKF na mesiac september 2021 sú nasledovné:
Študentský domov BREZOVÝ HÁJ
Izba                                   Poplatok v eurách/osoba/mesiac
2-posteľová                         55,20
3-posteľová                         52,20
Študentský domov ZOBOR
Objekt                               Izba                       Poplatok v eurách/osoba/mesiac
Blok A, Blok B                    2-posteľová             55,20
                                         3-posteľová             52,20
                                         4-posteľová             49,20
Blok H                               2-posteľová             51,00
                                         3-posteľová             49,20
Študentský domov NITRA
Izba                        Poplatok v eurách/osoba/mesiac
3-posteľová              66,00
 
Termín nástupu na ubytovanie
a) nástup na ubytovanie v Ubytovacom centre UKF
ŠD Brezový háj, ŠD Zobor, ŠD Nitra:
V pracovných dňoch* od 1. septembra 2021 do 30. septembra 2021 v čase od 7.30 h do 15.30 h v Ubytovacom centre ŠD, Dražovská 2, Nitra.
* 1. septembra 2021 a 15. septembra 2021 nie sú pracovné dni
K ubytovaniu si prineste:
 • preukaz študenta UKF,
 • kópiu dokladu o plnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 (v prípade, že je študent plne zaočkovaný)
b) nástup na ubytovanie na vrátnici ŠD – expresné ubytovanie
Expresné ubytovanie je alternatívou štandardného nástupu na ubytovanie v Ubytovacom centre UKF a je určené len pre študentov vyšších ročníkov, ktorí majú:
 1. trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo
 2. trvalý pobyt v inej krajine ako Slovenská republika a sú plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19
Služba umožní realizáciu nástupu na ubytovanie od 1. septembra 2021 v zrýchlenom konaní – 24 hodín denne, 7 dní v týždni na vrátnici študentského domova, v ktorom bude študent ubytovaný.
Služba expresné ubytovanie je považovaná za neštandardný ubytovací postup, z toho dôvodu je spoplatnená sumou 10 €. Poplatok sa platí pri nástupe na ubytovanie na vrátnici príslušného domova.
Podmienky využitia služby:
 1. Doručenie podpísanej ubytovacej zmluvy do Ubytovacieho centra UKF v stanovenom termíne, najneskôr však do 20. augusta 2021.
 2. Úhrada ubytovacej kaucie v stanovenom termíne.
 3. Úhrada ubytovacieho poplatku za mesiac september 2021 najneskôr do 23. augusta 2021.
 4. Zaslanie žiadosti o expresné ubytovanie prostredníctvom elektronického formulára do 20. augusta 2021
 5. Elektronické zaslanie potvrdenia o plnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19 na adresu ubytovacieho centra – najneskôr do 23. augusta 2021. Potvrdenie zasielajú len študenti s trvalým pobytom v inej krajine ako SR.
 
Podmienky nástupu na ubytovanie z epidemiologického hľadiska:
a) študenti s trvalým bydliskom v Slovenskej republike
Každý študent je povinný pri nástupe na ubytovanie podpísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
V prípade, že mal študent za posledných 14 dní povinnosť zotrvať v domácej izolácii (karanténe) napr. z dôvodu príchodu zo zahraničia, alebo kontaktu s pozitívnou osobou na COVID-19, je povinný sa pri nástupe na ubytovanie preukázať výsledkom negatívneho testu vykonaného v SR (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
b) študenti s trvalým pobytom v inej krajine ako Slovenská republika (zahraniční študenti)
Študentom, ktorí majú trvalé bydlisko v iných krajinách ako SR bude umožnený nástup na ubytovanie až po splnení aspoň jednej z nasledujúcich podmienok:
1. Študent je plne zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.
2. Študent po príchode zo zahraničia absolvoval domácu izoláciu na území SR. Po skončení izolácie sa študent pri nástupe na ubytovanie preukáže:
 1. poslednou registráciou v systéme e-hranica
 2. výsledkom negatívneho testu vykonaného v SR (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
3. Študent bol nepretržite ubytovaný posledných 14 dní v Študentských domovoch UKF v rámci letného ubytovania.
Výnimku z dodržania týchto podmienok schvaľuje v odôvodnených prípadoch riaditeľ ŠD UKF.
Dôležité upozornenie: Študentské domovy UKF od 1. augusta 2021 neumožňujú po príchode zo zahraničia vykonanie domácej izolácie v žiadnom študentskom domove. Študent je povinný vykonať domácu izoláciu v inom ubytovacom zariadení!
Za plne zaočkovanú sa bude považovať osoba:
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,
 • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19
 
Zmluvné zariadenia:
Hotel Agroinštitút Nitra
Termín nástupu na ubytovanie: od 1. septembra 2021, optimálne medzi 06.00 a 18.00 h (ubytovateľ bude akceptovať aj neskorší nástup na ubytovanie)
Adresa: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, telefón: +421 37 7910 111 (recepcia)
Ďalšie pokyny nájdete na webe ubytovacieho zariadenia.
 
Školský internát SOŠ Potravinárskej
Termín nástupu na ubytovanie: od 2. septembra 2021 v čase od 6.00 do 18.00 h
Služba na vrátnici: nepretržite, ŠI bude uzatvorený iba v čase letných, vianočných a veľkonočných prázdnin podľa aktuálnych pedagogicko-organizačných pokynov
Adresa: Školský internát SOŠ Potravinárskej, Cabajská 10, Nitra
Kontaktná osoba: Mgr. Ondrej Pintér, +421 903 441 735 (pracovné dni od 8.00 hod. do 14.30 hod.),
Telefón vrátnica: +421 37 77 20 427
Ďalšie pokyny nájdete na webe ubytovacieho zariadenia.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo