L3-banner-univerzita

Pokyny k ubytovaniu študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, 1. ročníka magisterského štúdia (absolventov UKF) a 2. ročníka magisterského štúdia

V zmysle čl. 7 ods. 3 Smernice č. 21/2020 o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF je každý študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, povinný sa ubytovať v študentskom domove najneskôr do 30. septembra 2020. Ak sa študent do stanoveného dátumu neubytuje, tak mu nárok na pridelené ubytovanie zaniká.
Ubytovací poplatok za mesiac september je študent povinný uhradiť v súlade s ubytovacou zmluvou v termíne od 1. augusta 2020 do 25. augusta 2020.
Ubytovacie poplatky je potrebné uhradiť len bezhotovostne – bankovým prevodom na účet Študentských domovov UKF (platobné údaje sa nachádzajú aj v UIS v časti predubytovanie):
  • banka: Štátna pokladnica
  • číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0027 6471 (7000276471/8180)
  • variabilný symbol (VS): 15010xxxxx (xxxxx je 5-miestne osobné číslo študenta)
                                      1501xxxxxx (xxxxxx je 6-miestne osobné číslo študenta)
  • konštantný symbol (KS): 0308
  • špecifický symbol (ŠS): 160001 (študenti ubytovaní v ŠD Zobor, Dražovská 2)
                                        170001 (študenti ubytovaní v ŠD Nitra, Slančíkovej 1)
  • správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta
Ubytovacie poplatky študentov UKF na mesiac september 2020 sú nasledovné:
Študentský domov ZOBOR
Objekt                               Izba                       Poplatok v eurách/osoba/mesiac
Blok A, Blok B                    2-posteľová             55,20
                                         3-posteľová             52,20
                                         4-posteľová             49,20
Blok H                               2-posteľová             51,00
                                         3-posteľová             49,20
Študentský domov NITRA
Izba                        Poplatok v eurách/osoba/mesiac
3-posteľová              66,00
Termín nástupu na ubytovanie: v pracovných dňoch od 2. septembra 2020 do 30. septembra 2020 v čase od 7.30 h do 15.30 h v Ubytovacom centre ŠD, Dražovská 2, Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo