Časté otázky (podávanie žiadostí o ubytovanie – súčasní študenti)

1. Tento rok končím bakalárske štúdium na UKF a budúci rok chcem pokračovať na magisterskom štúdiu. Mám si podať žiadosť o ubytovanie v aprílovom termíne?
Áno, študenti 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na UKF si podávajú žiadosť o ubytovanie do 10. mája kalendárneho roka. Podávanie žiadostí o ubytovanie v inom termíne, napr. spolu s novoprijatými študentmi, Vám nebude umožnené.
2. Som študent prvého ročníka. Štúdium ma nebaví, dal som si prihlášku na iný študijný program. Mám si podať žiadosť o ubytovanie až po prijatí na nové štúdium?
Nie, žiadosť o ubytovanie si musíte podať do 10. mája kalendárneho roka. Platí to aj pre prípad, že budete v nasledujúcom akademickom roku študovať iný študijný program. Podávanie žiadostí o ubytovanie spolu s novoprijatými študentmi Vám nebude umožnené.
3. Tento rok končím magisterské štúdium na UKF. Mám si podať žiadosť o ubytovanie v aprílovom termíne, keď chcem pokračovať na UKF v doktorandskom štúdiu?
Nie, pretože študenti 2. ročníka magisterského stupňa štúdia na UKF nie sú oprávnení žiadatelia o ubytovanie. Žiadosť o ubytovanie si podáte až po prijatí na doktorandské štúdium najneskôr do 31. júla kalendárneho roka.
4. Som z Popradu, do Nitry cestujem vlakom. Podľa cestovné lístka je to vzdialenosť 316 km. Prečo mi ubytovací systém dáva menšiu vzdialenosť?
V rámci objektívneho posúdenia všetkých žiadostí o ubytovanie sa každoročne v marci aktualizujú dojazdové vzdialenosti a časové dostupnosti na základe údajov od spoločnosti CHAPS, spol. s. r. o, ktorá zabezpečuje dáta aj pre internetové portály cestovných poriadkov. Pre potreby ubytovanie sa na UKF zohľadňujú všetky prostriedky verejnej dopravy (vlaky aj autobusy). Vzdialenosť je vypočítaná ako aritmetický priemer dĺžok trás z troch časovo najkratších ponúknutých spojov, ktoré prídu z Nitry do miesta trvalého bydliska v určenú dobu, v konkrétnom prípade Nitra – Poprad – vzdialenosti autobusových spojov 255 km, 275 km a 277 km, priemer vzdialeností je teda 269 km, to je aj údaj, ktorý sa nachádza vo Vašej žiadosti o ubytovanie.
5. Som študent 3. ročníka bakalárskeho štúdia. Do žiadosti mi bol nagenerovaný chybný priemer 2,1, pretože ja mám za zimný semester tohto akademického roku priemer 1,7. Kde nastala chyba?
Priemer je nagenerovaný správne, pretože u študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu sa zohľadňuje priemer za celý predchádzajúci akademický rok (teda za 1. resp. 2. ročník) a nie za zimný semester aktuálneho akademického roka.
6. Som držiteľom preukazu ZŤP. Koľko bodov zaň dostanem?
V prípade, že ste sa zaregistrovali v Centre podpory študentov so špecifickými potrebami pri PF UKF ako študent so špecifickými potrebami, bude Vám za toto kritérium pridelených 50 bodov. V prípade, že nie ste zaregistrovaní, tak sa Vám na preukaz ZŤP nebude prihliadať.
7. Som polosirota. Mám nárok na bodové zvýhodnenie?
Nie. Body za sociálne kritérium sa priznávajú len obojstranným sirotám, chovancom detských domovov a študentom v pestúnskej starostlivosti. Polosirotám, ako aj ostatným študentom, ktorých vychováva len jeden rodič, sa body neprideľujú.
8. Som členka folklórneho súboru Ponitran. Potrebujem k žiadosti priložiť individuálne potvrdenie o členstve v súbore?
V prípade, že vedúci umeleckého súboru UKF zašle Ubytovacej komisii UKF hromadné potvrdenie o členstve v súbore, ubytovacia komisia už nebude požadovať individuálne potvrdenie členstva.
9. Počas Nitrianskych univerzitných dní som reprezentoval UKF vo futsalovom zápase proti SPU. Budú mi za to pridelené body?
Nie, kritérium vrcholového športovca spĺňajú len študenti reprezentujúci UKF na vrcholových celoštátnych alebo medzinárodných súťažiach.
10. Do elektronickej žiadosti o ubytovanie mám priložiť naskenovanú prílohu – Bronzovú Jánskeho plaketu. Nemám po ruke skener. Nebude stačiť doklad doložiť dodatočne?
Na vytvorenie elektronickej prílohy – kópie Jánskeho plakety Vám postačuje mobilný telefón, ktorý máte určite k dispozícii. V prípade, že fotokópiu dokladu nepriložíte, ubytovacia komisia nebude na Vaše vyhlásenie o vlastníctve Bronzovej Jánskeho plakety prihliadať. Ubytovacia komisia má zároveň právo počas vyhodnocovania žiadostí o ubytovanie Vás vyzvať k predloženiu originálu Jánskeho plakety.
11. Budúci akademický rok plánujem absolvovať študijný pobyt Erasmus v zahraničí, mám si podať žiadosť o ubytovanie?
Áno. V prípade, že Vám bude študijný pobyt schválený a zároveň Vám bude pridelené ubytovanie na nasledujúci akademický rok, ihneď oznámte túto skutočnosť vedúcemu príslušného študentského domova a ubytovaciemu centru prostredníctvom zaslania mailu na . Zmluvu o ubytovaní uzavriete len na obdobie, počas ktorého nebudete na študijnom pobyte, teda zvyčajne na 1 semester.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove