L3-banner-univerzita

Podávanie žiadostí o poskytnutie ubytovania na akademický rok 2020/2021 pre súčasných študentov UKF

Podmienky pre poskytovanie ubytovania študentom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len UKF) v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF určuje Smernica č. 19/2019 o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF v Nitre a v zmluvných zariadeniach UKF v Nitre.
Oprávneným žiadateľom o ubytovanie v študentských domovoch UKF je študent :
  1. ktorý študuje v príslušnom akademickom roku na UKF v dennej forme štúdia v 1., 2. alebo 3. ročníku bakalárskeho študijného programu alebo v 1. ročníku magisterského študijného programu,
 • ktorého miesto trvalého bydliska je vzdialené od Nitry minimálne 25 km.
Súčasní študenti (v akad. roku 2019/2020) 1., 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu a 1. ročníka magisterského študijného programu podávajú žiadosti o ubytovanie na akademický rok 2020/2021 prostredníctvom Univerzitného informačného systému (UIS).
Žiadosť o ubytovanie vrátane príslušných príloh sa podáva výlučne elektronicky v termíne od 27. 4. 2020 do 10. 5. 2020. Ubytovacia komisia rozhodne o žiadostiach do 20. 5. 2020. Rozhodnutia budú bezodkladne zverejnené na internetovej stránke študentských domovov. Pri posudzovaní žiadostí sa postupuje podľa kritérií, ktoré tvoria Prílohu č. 2 Smernice č. 9/2019.
Medzi hlavné kritériá patria:
   • študijné výsledky – vážený študijný priemer (VŠP) je posudzovaný u študentov 1. ročníka (bakalárskeho aj magisterského stupňa) za zimný semester akademického roku 2019/2020 a u študentov 2. a 3. ročníka za celý akademický rok 2018/2019,
   • vzdialenostné kritérium – vzdialenosť v kilometroch a časová dostupnosť v minútach medzi trvalým bydliskom a mestom Nitra (minimálna vzdialenosť je 25 km),
   • sociálne kritérium – obojstranná sirota, chovanec detského domova alebo študent v pestúnskej starostlivosti,
   • zdravotné kritérium – študent zaradený do evidencie študentov so špecifickými potrebami,
   • aktivita študenta – člen akademického senátu, člen Študentskej rady vysokých škôl SR, člen Združenia športových klubov UKF (volejbal, basketbal), vrcholoví športovci reprezentujúci UKF, členovia súborov Ponitran, Atikus a VYDI, členovia Akademického speváckeho zboru a Maďarského speváckeho zboru, držitelia Jánskeho plakety a vedúci (koordinátori) ostatných kultúrnych, umeleckých alebo záujmových združení pôsobiacich na UKF.
Postup podávania žiadosti:
    1. V internetovom prehliadači zadajte stránku https://uis.ukf.sk/.
    2. V menu Osobná administratíva vyberte položku Prihlásenie do osobnej administratívy.
    3. Prihláste sa rovnakým prihlasovacím menom a heslom ako do AIS.
    4. Vyberte v menu eAgenda položku Administratíva študentských domovov.
    5. Vyberte v menu Žiadosti o ubytovanie položku Podanie žiadosti o študentský domov.
    6. V ďalšej ponuke stlačte tlačidlo Podať žiadosť.
    7. V tomto momente je už vaša žiadosť o ubytovanie podaná.
    8. Body za vzdialenostné kritérium budú do žiadosti dogenerované priebežne, najneskôr do termínu ukončenia podávania žiadostí.
 • V prípade, že spĺňate podmienku na pridelenie bodov za sociálne kritérium alebo aktivitu, vyberte ju z rolovacieho menu a Pridajte dôvod (z aktivít vyberte maximálne jednu z najvyšším počtom bodov). Zároveň pridajte elektronickú prílohu pomocou tlačidla tlačidlo ubyt (názov dokumentu môže byť ľubovoľný) – naskenovaný aktuálny a relevantný doklad, ktorý potvrdzuje sociálne kritérium alebo aktivitu. V prípade, že doklad do systému nevložíte, ubytovacia komisia nebude na vaše dôvody prihliadať. Keď ste pridali dôvod omylom, označte nesprávny dôvod a stlačte tlačidlo Odobrať dôvod.
V menu Žiadosti o ubytovanie si môžete zistiť stav vašej žiadosti – Zistenie stavu žiadosti (podaná, akceptovaná (vyhovené), zamietnutá). V prípade akceptovania vašej žiadosti, čiže ak vám bude pridelené ubytovanie, si môžete vybrať konkrétny študentský domov a izbu – Predubytovanie študentov. O ďalších podrobnostiach režimu predubytovania budeme informovať neskôr.
Poznámky:
  1. Žiadosti aj prílohy sa podávajú výlučne elektronicky!
  2. Vzdialenosť a minutáž je získavaná z celoštátneho informačného systému o cestovných poriadkoch, ktorého elektronickú podobu je možné nájsť na idos.cz. Vzdialenosť bola zistená ako aritmetický priemer dĺžok trás z troch časovo najkratších ponúknutých spojov, ktoré prídu z miesta štúdia do miesta trvalého bydliska v určenú dobu. Údaje o vzdialenostiach a časových dostupnostiach sú použité z roku 2019 z dôvodu súčasnej mimoriadnej situácie a z nej vyplývajúceho obmedzenia počtu spojov dopravných spoločností.
  3. V prípade technických problémov (napr. storno žiadosti) kontaktujte správcu ubytovacieho systému (Mgr. Martin Cabadaj) –

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo