Podávanie žiadostí o poskytnutie ubytovania na akademický rok 2021/2022 pre súčasných študentov UKF

Podmienky pre poskytovanie ubytovania študentom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len UKF) v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF určuje Smernica č. 21/2020 o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF.
Oprávneným žiadateľom o ubytovanie v študentských domovoch UKF je študent :
  1. ktorý študuje v príslušnom akademickom roku na UKF v dennej forme štúdia v 1., 2. alebo 3. ročníku bakalárskeho študijného programu alebo v 1. ročníku magisterského študijného programu,
  2. ktorého miesto trvalého bydliska je vzdialené od Nitry minimálne 25 km.
Súčasní študenti (v akad. roku 2020/2021) 1., 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu a 1. ročníka magisterského študijného programu podávajú žiadosti o ubytovanie na akademický rok 2021/2022 prostredníctvom Univerzitného informačného systému (UIS).
Žiadosť o ubytovanie vrátane príslušných príloh sa podáva výlučne elektronicky v termíne od 27. 4. 2021 do 10. 5. 2021. Ubytovacia komisia rozhodne o žiadostiach do 20. 5. 2021. Rozhodnutia budú bezodkladne zverejnené na internetovej stránke študentských domovov. Pri posudzovaní žiadostí sa postupuje podľa kritérií, ktoré tvoria Prílohu č. 2 Smernice č. 21/2020.
Medzi hlavné kritériá patria:
   • študijné výsledky – vážený študijný priemer (VŠP) je posudzovaný u študentov 1. ročníka (bakalárskeho aj magisterského stupňa) za zimný semester akademického roka 2020/2021 a u študentov 2. a 3. ročníka za celý akademický rok 2019/2020,
   • vzdialenostné kritérium – vzdialenosť v kilometroch a časová dostupnosť v minútach medzi trvalým bydliskom a mestom Nitra (minimálna vzdialenosť je 25 km),
   • sociálne kritérium – obojstranná sirota, chovanec detského domova alebo študent v pestúnskej starostlivosti,
   • zdravotné kritérium – študent zaradený do evidencie študentov so špecifickými potrebami,
   • aktivita študenta – člen akademického senátu, člen Študentskej rady vysokých škôl SR, člen Združenia športových klubov UKF (volejbal, basketbal), vrcholoví športovci reprezentujúci UKF, členovia súborov Ponitran, Atikus a VYDI, členovia Akademického speváckeho zboru a Maďarského speváckeho zboru, držitelia Jánskeho plakety a vedúci (koordinátori) ostatných kultúrnych, umeleckých alebo záujmových združení pôsobiacich na UKF.
Postup podávania žiadosti:
    1. V internetovom prehliadači zadajte stránku https://uis.ukf.sk/.
    2. V menu Osobná administratíva vyberte položku Prihlásenie do osobnej administratívy.
    3. Prihláste sa rovnakým prihlasovacím menom a heslom ako do AIS.
    4. Vyberte v menu eAgenda položku Administratíva študentských domovov.
    5. Vyberte v menu Žiadosti o ubytovanie položku Podanie žiadosti o študentský domov.
    6. V ďalšej ponuke stlačte tlačidlo Podať žiadosť.
    7. V tomto momente je už vaša žiadosť o ubytovanie podaná.
    8. Body za vzdialenostné kritérium budú do žiadosti dogenerované priebežne, najneskôr do termínu ukončenia podávania žiadostí.
 • V prípade, že spĺňate podmienku na pridelenie bodov za sociálne kritérium alebo aktivitu, vyberte ju z rolovacieho menu a Pridajte dôvod (z aktivít vyberte maximálne jednu z najvyšším počtom bodov). Zároveň pridajte elektronickú prílohu pomocou tlačidla tlačidlo ubyt (názov dokumentu môže byť ľubovoľný) – naskenovaný aktuálny a relevantný doklad, ktorý potvrdzuje sociálne kritérium alebo aktivitu. V prípade, že doklad do systému nevložíte, ubytovacia komisia nebude na vaše dôvody prihliadať. Keď ste pridali dôvod omylom, označte nesprávny dôvod a stlačte tlačidlo Odobrať dôvod.
V menu Žiadosti o ubytovanie si môžete zistiť stav vašej žiadosti – Zistenie stavu žiadosti (podaná, akceptovaná (vyhovené), zamietnutá). V prípade akceptovania vašej žiadosti, čiže ak vám bude pridelené ubytovanie, si môžete vybrať konkrétny študentský domov a izbu – Predubytovanie študentov. O ďalších podrobnostiach režimu predubytovania budeme informovať neskôr.
Poznámky:
  1. Žiadosti aj prílohy sa podávajú výlučne elektronicky!
  2. Vzdialenosť a minutáž je získavaná z celoštátneho informačného systému o cestovných poriadkoch, ktorého elektronickú podobu je možné nájsť na idos.cz. Vzdialenosť bola zistená ako aritmetický priemer dĺžok trás z troch časovo najkratších ponúknutých spojov, ktoré prídu z miesta štúdia do miesta trvalého bydliska v určenú dobu. Údaje o vzdialenostiach a časových dostupnostiach sú použité z roku 2019 z dôvodu súčasného obmedzenia počtu dopravných spojov súvisiacich s pandémiou COVID-19.
  3. V prípade technických problémov (napr. storno žiadosti) kontaktujte správcu ubytovacieho systému (Mgr. Martin Cabadaj) –

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo