Tretí ročník kongresu „Zoológia 2016“ je za nami

Zjednotiť komunitu slovenských zoológov a sympatizantov zoológie, inšpirovať sa novými smermi výskumu v zoológii, či zvýšiť informovanosť o aktuálnom dianí v oblasti zoológie a smerovaní tohto vedného odboru – to všetko sú ciele kongresu Zoológia, ktorý sa koná v dvojročných intervaloch. Jeho tretí ročník sa konal v dňoch 24. až 26. novembra 2016 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, pričom okrem Fakulty prírodných vied bola jeho organizátorom aj Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV (SZS). Spoluorganizátormi kongresu boli Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, Ochrana dravcov na Slovensku, Štátna ochrana prírody SR – Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko.
Na kongres Zoológia 2016 sa registrovalo 126 účastníkov, v zborníku príspevkov je evidovaných 152 autorov a spoluautorov. Počas kongresu odzneli tri plenárne prednášky v podaní RNDr. Antona Krištína, DrSc. („Životné stratégie ohrozeného druhu s túlavými topánkami: príbeh druhu Lanius minor“), doc. Mgr. et Mgr. Josefa Bryju, PhD. („Afričtí hlodavci – od klasické faunistiky k obecným evolučním modelům“) a doc. PaedDr. Stanislava Davida, PhD. („Vážky ako ich (ne)poznáme“). Program kongresu bol členený do 12 prednáškových blokov, v ktorých odznelo 64 prednášok a do sekcie posterov, kde bolo prezentovaných 30 prác.
V prvý deň kongresu prebehlo aj Valné zhromaždenie SZS. Vedecký program kongresu bol obohatený o premietanie dokumentárneho filmu Stanislava Kováča „Hory, zver a strážcovia“ a tiež o spoločenský večer „Nitriansky zvierací raut“.
V študentskej súťaži boli vybraté po tri najlepšie prezentované príspevky medzi študentmi 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. V kategórii magisterského/inžinierskeho štúdia sa umiestnili Veronika Školová (1. miesto s prácou „Dynamika početnosti zoskupenia raniakov hrdzavých (Nyctalus noctula) v cestnom betónovom moste v Ružomberku“), Vladimíra Dekanová (2. miesto s prácou „Plasticita životných cyklov podeniek rieky Hron“) a Monika Krogmanová (3. miesto s prednáškou „Prachové roztoče (fam. Pyroglyphidae) ľudských obydlí v Nitre a Zlatých Moravciach“). V kategórii doktorandského štúdia boli úspešní Martin Duľa (1. miesto za prezentáciu „Početnosť a populačná hustota rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Kysuce“), Ľudmila Černecká (2. miesto s prácou „Dva nové druhy pavúčích parazitoidov (Hymenoptera, Ichneumonidae) pre Slovensko a ich spektrum hostiteov“) a Tomáš Veselovský (3. miesto s prednáškou „Zimoviská myšiarok ušatých (Asio otus) na Podunajskej rovine“).
Záverom chceme vyjadriť poďakovanie Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre za poskytnutie priestorov, Fakulte prírodných vied UKF v Nitre za záštitu nad kongresom. Veľká vďaka patrí pracovníkom, doktorandom a študentom Katedry ekológie a environmentalistiky za obrovskú pomoc pri príprave a organizovaní tohto kongresu.
Dovidenia v roku 2018 vo Zvolene!
Autor textu: doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD.
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo