L3 banner studium new

Študentský život v Nitre

Nitra je univerzitné mesto mladých. Je sídlom dvoch univerzít – Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Nitra je jedným z najstarších slovenských miest, počiatky jej osídlenia siahajú až do praveku, ako to dokumentujú početné archeologické nálezy na území mesta. Bola sídlom Nitrianskeho kniežatstva a svoju najväčšiu slávu prežila v časoch Veľkomoravskej ríše. S Nitrou sa spája pôsobenie kniežaťa Pribinu, kráľa Svätopluka aj príchod solúnskych bratov Konštantína a Metoda. Aj preto je vysokoškolský život prienikom historických tradícií a moderných trendov súčasného života. Informácie o histórii, pamiatkach a iných faktoch o meste nájdete na webových sídlach Mesta Nitra a Turistického informačného centra Nitra.
Univerzita Konštantína Filozofa v rámci svojich možností podporuje kultúrne a športové aktivity študentov. Študentská činnosť je sústredená aj v univerzitných združeniach a kluboch.
Kultúra
V priestoroch Študentského domova Nitra pôsobí Univerzitný tvorivý ateliér. Je integrujúcim kultúrnym bodom študentov univerzity a ich umeleckých telies na nácvik a realizáciu inscenácií, rôznorodých scénických projektov a kultúrnych podujatí. Ateliér sa využíva aj pre pedagogický proces (tvorivé dielne, semináre, tréningy, workshopy) umelecky a umelecko-výchovne orientovaných študijných programov v rámci univerzity.
Folklórny súbor Ponitran je umelecký súbor s najdlhšou históriu na univerzite a zameriava sa na tradičný slovenský folklór s orientáciou na oblasť Ponitria. Poslaním súboru je rozvíjať záujmovú činnosť študentov, nadväzovať na tradičnú kultúru Slovenska, umelecky ju interpretovať a zhromažďovať folklórny materiál z rôznych oblastí Slovenska, najmä však z oblasti Nitry a Tekova.
Študentské divadlo VYDI bolo založené v roku 1992. Počas jedného akademického roka zvyčajne naštuduje jednu inscenáciu, s ktorou sa študenti prezentujú pred domácim publikom v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF. Podobne sa zúčastňujú i rôznych regionálnych prehliadok či tematických festivalov. Pôsobenie študentov v tomto súbore nesúvisí len s tvorbou divadelných inscenácií, ale aj s rozmanitým spektrom variabilných činností v rámci akademického roka: improligy, stand up vystúpenia, pouličné sprievody, mikulášske večierky, majálesy, kabarety, imatrikulácie, beánie, workshopy a pod.
Občianske združenie JA a MY sa venuje organizácii kultúrnych podujatí, výstav, koncertov, vedeckých konferencií, seminárov, diskusných fór, okrúhlych stolov, besied, ako aj príprave a organizácii alternatívnych umeleckých projektov v celoslovenskom i v medzinárodnom kontexte s dôrazom na podporu všestranného umeleckého rozvoja regiónu. Združenie podporuje začínajúcich umelcov, publicistov i umenovedcov s cieľom umožniť im verejnú prezentáciu ich tvorivej a vedeckej činnosti. Z pôsobenia združenia je najznámejšia organizácia Festivalu Petra Scherhaufera.
Maďarský spevácky zbor UKF úspešne reprezentuje univerzitu na domácich i zahraničných koncertných pódiách, zborových festivaloch a súťažiach. Na jednotlivých ročníkoch celoslovenskej kvalifikačnej súťaže speváckych zborov Kodályove dni v Galante pravidelne získava ocenenie Zlaté pásmo. Zbor pravidelne koncertuje a jeho cieľom je pestovanie a ďalšie oživovanie kodályovských tradícií, ako aj šírenie maďarskej zborovej kultúry, v prvom rade v kruhu univerzitnej mládeže. Gestorom speváckeho zboru je v súčasnosti Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF.
Šport
Športová činnosť študentov UKF sa zameriava okrem individuálnych výkonov študentov aj na kolektívne športy. Dôležité miesto zastáva Združenie športových klubov UKF v Nitre, do ktorého patria štyri športové oddiely Volley project UKF Nitra, BKM Junior UKF Nitra, Taekwon-Do UKF NITRA a hokejový tím Philosophers Nitra.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color