L3 banner studium new

Študentský život v Nitre

Nitra je univerzitné mesto mladých. Je sídlom dvoch univerzít – Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Nitra je jedným z najstarších slovenských miest, počiatky jej osídlenia siahajú až do praveku, ako to dokumentujú početné archeologické nálezy na území mesta. Bola sídlom Nitrianskeho kniežatstva a svoju najväčšiu slávu prežila v časoch Veľkomoravskej ríše. S Nitrou sa spája pôsobenie kniežaťa Pribinu, kráľa Svätopluka aj príchod solúnskych bratov Konštantína a Metoda. Aj preto je vysokoškolský život prienikom historických tradícií a moderných trendov súčasného života. Informácie o histórii, pamiatkach a iných faktoch o meste nájdete na webových sídlach Mesta Nitra a Turistického informačného centra Nitra.
Univerzita Konštantína Filozofa v rámci svojich možností podporuje kultúrne a športové aktivity študentov. Študentská činnosť je sústredená aj v univerzitných združeniach a kluboch.
Kultúra
V priestoroch Študentského domova Nitra pôsobí Univerzitný tvorivý ateliér. Je integrujúcim kultúrnym bodom študentov univerzity a ich umeleckých telies na nácvik a realizáciu inscenácií, rôznorodých scénických projektov a kultúrnych podujatí. Ateliér sa využíva aj pre pedagogický proces (tvorivé dielne, semináre, tréningy, workshopy) umelecky a umelecko-výchovne orientovaných študijných programov v rámci univerzity.
Folklórny súbor Ponitran je umelecký súbor s najdlhšou históriu na univerzite a zameriava sa na tradičný slovenský folklór s orientáciou na oblasť Ponitria. Poslaním súboru je rozvíjať záujmovú činnosť študentov, nadväzovať na tradičnú kultúru Slovenska, umelecky ju interpretovať a zhromažďovať folklórny materiál z rôznych oblastí Slovenska, najmä však z oblasti Nitry a Tekova.
Študentské divadlo VYDI bolo založené v roku 1992. Počas jedného akademického roka zvyčajne naštuduje jednu inscenáciu, s ktorou sa študenti prezentujú pred domácim publikom v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF. Podobne sa zúčastňujú i rôznych regionálnych prehliadok či tematických festivalov. Pôsobenie študentov v tomto súbore nesúvisí len s tvorbou divadelných inscenácií, ale aj s rozmanitým spektrom variabilných činností v rámci akademického roka: improligy, stand up vystúpenia, pouličné sprievody, mikulášske večierky, majálesy, kabarety, imatrikulácie, beánie, workshopy a pod.
Občianske združenie JA a MY sa venuje organizácii kultúrnych podujatí, výstav, koncertov, vedeckých konferencií, seminárov, diskusných fór, okrúhlych stolov, besied, ako aj príprave a organizácii alternatívnych umeleckých projektov v celoslovenskom i v medzinárodnom kontexte s dôrazom na podporu všestranného umeleckého rozvoja regiónu. Združenie podporuje začínajúcich umelcov, publicistov i umenovedcov s cieľom umožniť im verejnú prezentáciu ich tvorivej a vedeckej činnosti. Z pôsobenia združenia je najznámejšia organizácia Festivalu Petra Scherhaufera.
Maďarský spevácky zbor UKF úspešne reprezentuje univerzitu na domácich i zahraničných koncertných pódiách, zborových festivaloch a súťažiach. Na jednotlivých ročníkoch celoslovenskej kvalifikačnej súťaže speváckych zborov Kodályove dni v Galante pravidelne získava ocenenie Zlaté pásmo. Zbor pravidelne koncertuje a jeho cieľom je pestovanie a ďalšie oživovanie kodályovských tradícií, ako aj šírenie maďarskej zborovej kultúry, v prvom rade v kruhu univerzitnej mládeže. Gestorom speváckeho zboru je v súčasnosti Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF.
Šport
Športová činnosť študentov UKF sa zameriava okrem individuálnych výkonov študentov aj na kolektívne športy. Dôležité miesto zastáva Združenie športových klubov UKF v Nitre, do ktorého patria štyri športové oddiely Volley project UKF Nitra, BKM Junior UKF Nitra, Taekwon-Do UKF NITRA a hokejový tím Philosophers Nitra.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo