L3-banner-veda

Projekty

Vedeckovýskumná a ďalšia tvorivá činnosť pracovníkov univerzity sa realizuje predovšetkým prostredníctvom riešenia projektov, ktoré umožňujú realizovať zámery odborného rastu pracovníkov univerzity a predstavujú aj významný zdroj finančných prostriedkov potrebných na uskutočňovanie výskumných činností, na materiálno-technické vybavenie laboratórií a učební a umožňujú dôležitý výstup v podobe publikačnej činnosti.
V štruktúre grantovej podpory je výskum financovaný a organizovaný nasledovne:
  • Inštitucionálnymi zdrojmi v rámci Univerzitnej grantovej agentúry (UGA) pre zamestnancov do 35 rokov a doktorandov v dennej forme štúdia
  • Zdrojmi z národných grantových agentúr – VEGA, KEGA a APVV
  • Mimorezortnými zdrojmi – Ministerstvom kultúry SR, Úradom vlády SR a inštitúciami nitrianskeho regiónu
  • Medzinárodnými zdrojmi – 7.RP, Horizont 2020, Comenius, Erasmus, International Visegrad Fund a pod.
  • Zdrojmi z operačných programov štrukturálnych fondov EÚ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color