L3-banner-veda

Projekty

Vedeckovýskumná a ďalšia tvorivá činnosť pracovníkov univerzity sa realizuje predovšetkým prostredníctvom riešenia projektov, ktoré umožňujú realizovať zámery odborného rastu pracovníkov univerzity a predstavujú aj významný zdroj finančných prostriedkov potrebných na uskutočňovanie výskumných činností, na materiálno-technické vybavenie laboratórií a učební a umožňujú dôležitý výstup v podobe publikačnej činnosti.
V štruktúre grantovej podpory je výskum financovaný a organizovaný nasledovne:
  • Inštitucionálnymi zdrojmi v rámci Univerzitnej grantovej agentúry (UGA) pre zamestnancov do 35 rokov a doktorandov v dennej forme štúdia
  • Zdrojmi z národných grantových agentúr – VEGA, KEGA a APVV
  • Mimorezortnými zdrojmi – Ministerstvom kultúry SR, Úradom vlády SR a inštitúciami nitrianskeho regiónu
  • Medzinárodnými zdrojmi – 7.RP, Horizont 2020, Comenius, Erasmus, International Visegrad Fund a pod.
  • Zdrojmi z operačných programov štrukturálnych fondov EÚ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo