L3-banner-univerzita

Správna rada

Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti univerzity, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých univerzite štátom. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky.
Podpredseda
Ing. Jordan Mandalov
Členovia
MUDr. Marián Bakoš PhD., MHA
doc. Ing. Milan Belica, PhD.
Ing. Ladislav Boroš
Ing. Tibor Glenda
Mgr. art. Ján Greššo
PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc.
RNDr. Oto Nevický, MBA
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
Ing. Milan Surovec
Kontakt
JUDr. Katarína Burdová
tajomníčka Správnej rady a vedúca Personálno-právneho oddelenia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Zápisnice zo zasadnutí Správnej rady

Správy o činnosti Správnej rady

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo