L3-banner-univerzita

Správna rada

Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti univerzity, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých univerzite štátom. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky.
Predseda Správnej rady
JUDr. Pavol Hrušovský
Podpredseda
Ing. Jordan Mandalov
Členovia
MUDr. Marián Bakoš, PhD., MHA
doc. Ing. Milan Belica, PhD.
Ing. Ladislav Boroš
Ing. Tibor Glenda
Mgr. art. Ján Greššo
Mgr. Viktória Kyselová
PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc.
Ing. Miroslav Masarik
RNDr. Oto Nevický, MBA
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
Ing. Milan Surovec
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Kontakt
Mgr. Tímea Kamenická
tajomníčka Správnej rady
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 01 Nitra

Zápisnice zo zasadnutí Správnej rady

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo