L3-banner-univerzita

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta patrí so svojou takmer šesťdesiatročnou tradíciou vzdelávania k najstarším súčastiam dnešnej Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od svojho vzniku sa sústreďuje predovšetkým na prípravu absolventov pre učiteľské profesie, z pôvodného Pedagogického inštitútu (1959 – 1963) sa však postupne kreovala do súčasnej podoby modernej vysokoškolskej inštitúcie reagujúcej na aktuálne spoločenské potreby praxe prostredníctvom aplikovaného i základného výskumu.
V nadväznosti na pôvodnú orientáciu v oblasti učiteľského vzdelávania, filozofiu výchovy a edukačnú politiku aj v súčasnosti smeruje Pedagogická fakulta svoje edukačné a výskumné aktivity najmä na prípravu absolventov programov učiteľstva akademických, umelecko-výchovných, výchovných, profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstva pre primárne vzdelávanie a programu predškolská a elementárna pedagogika. Fakulta pripravuje odborníkov i v neučiteľských študijných programoch s možnosťou uplatnenia v oblasti interkultúrneho sprostredkovania v štátnej a verejnej správe, v oblasti regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, v oblasti športu a rekreácie, hudby, špeciálnej pedagogiky, výchovy v školských, mimoškolských, podnikových a iných výchovných zariadeniach.
Pedagogická fakulta zároveň vytvára podmienky pre uskutočňovanie rôznych programov kontinuálneho – kvalifikačného štúdia a ďalších foriem celoživotného vzdelávania. Systém vzdelávania na fakulte je dynamicky optimalizovaný tak, aby absolventi jednotlivých študijných programov bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia dokázali úspešne a tvorivo riešiť úlohy, s ktorými budú konfrontovaní vo svojej každodennej praxi.
Predstaviteľom fakulty je doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., dekan Pedagogickej fakulty.
Webové sídlo fakulty je www.pf.ukf.sk.
Kontakt
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4
949 74 Nitra
Sekretariát dekana
Monika Hacherová
Ďalšie informácie nájdete na:
PF exterier
Sídlo Pedagogickej fakulty, Dražovská 4
 
PF interier
Učebňa
 
PF galeriauniverzum
Interiér
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo