L3-banner-univerzita

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta patrí so svojou takmer šesťdesiatročnou tradíciou vzdelávania k najstarším súčastiam dnešnej Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od svojho vzniku sa sústreďuje predovšetkým na prípravu absolventov pre učiteľské profesie, z pôvodného Pedagogického inštitútu (1959 – 1963) sa však postupne kreovala do súčasnej podoby modernej vysokoškolskej inštitúcie reagujúcej na aktuálne spoločenské potreby praxe prostredníctvom aplikovaného i základného výskumu.
V nadväznosti na pôvodnú orientáciu v oblasti učiteľského vzdelávania, filozofiu výchovy a edukačnú politiku aj v súčasnosti smeruje Pedagogická fakulta svoje edukačné a výskumné aktivity najmä na prípravu absolventov programov učiteľstva akademických, umelecko-výchovných, výchovných, profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstva pre primárne vzdelávanie a programu predškolská a elementárna pedagogika. Fakulta pripravuje odborníkov i v neučiteľských študijných programoch s možnosťou uplatnenia v oblasti interkultúrneho sprostredkovania v štátnej a verejnej správe, v oblasti regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, v oblasti športu a rekreácie, hudby, špeciálnej pedagogiky, výchovy v školských, mimoškolských, podnikových a iných výchovných zariadeniach.
Pedagogická fakulta zároveň vytvára podmienky pre uskutočňovanie rôznych programov kontinuálneho – kvalifikačného štúdia a ďalších foriem celoživotného vzdelávania. Systém vzdelávania na fakulte je dynamicky optimalizovaný tak, aby absolventi jednotlivých študijných programov bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia dokázali úspešne a tvorivo riešiť úlohy, s ktorými budú konfrontovaní vo svojej každodennej praxi.
Predstaviteľom fakulty je doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., dekan Pedagogickej fakulty.
Webové sídlo fakulty je www.pf.ukf.sk.
Kontakt
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4
949 01 Nitra
Sekretariát dekana
Monika Hacherová
Ďalšie informácie nájdete na:
PF exterier
Sídlo Pedagogickej fakulty, Dražovská 4
 
PF interier
Učebňa
 
PF galeriauniverzum
Interiér
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color