L3-banner-veda

O výskume

Výskumná, umelecká a ďalšia tvorivá činnosť je jednou z hlavných činností UKF. Je zameraná na získavanie pôvodných výsledkov smerujúcich k rozvoju poznania a zahŕňa aj aktivity zamerané na efektívne prepojenie vedeckého bádania so vzdelávacím procesom a na podporu odborného rastu zamestnancov.
Vedeckovýskumná činnosť sa uskutočnuje predovšetkým prostredníctvom riešenia výskumných, kultúrno-edukačných a ďalších projektov. Nosným výstupom výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti sú na univerzite vedecké a odborné publikácie. Na evidenciu publikačnej činnosti slúži knižničná informačná databáza, ktorá umožňuje efektívne vyhľadávanie a triedenie publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov univerzity. Univerzita každoročne organizuje rad významných vedeckých, umeleckých a odborných podujatí, prostredníctvom ktorých sa realizuje prezentácia, propagácia a prenos poznatkov a dosiahnutých výsledkov z riešenia vedeckovýskumných projektov.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color