L3-banner-veda

O výskume

Výskumná, umelecká a ďalšia tvorivá činnosť je jednou z hlavných činností UKF. Je zameraná na získavanie pôvodných výsledkov smerujúcich k rozvoju poznania a zahŕňa aj aktivity zamerané na efektívne prepojenie vedeckého bádania so vzdelávacím procesom a na podporu odborného rastu zamestnancov.
Vedeckovýskumná činnosť sa uskutočnuje predovšetkým prostredníctvom riešenia výskumných, kultúrno-edukačných a ďalších projektov. Nosným výstupom výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti sú na univerzite vedecké a odborné publikácie. Na evidenciu publikačnej činnosti slúži knižničná informačná databáza, ktorá umožňuje efektívne vyhľadávanie a triedenie publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov univerzity. Univerzita každoročne organizuje rad významných vedeckých, umeleckých a odborných podujatí, prostredníctvom ktorých sa realizuje prezentácia, propagácia a prenos poznatkov a dosiahnutých výsledkov z riešenia vedeckovýskumných projektov.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo