L3-banner-univerzita

Rada kvality UKF

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania (Rada kvality) je výkonným a rozhodovacím orgánom UKF v oblasti kvality vzdelávania. Rada kvality riadi, monitoruje a prehodnocuje vnútorný systém riadenia UKF, ktorý je základným nástrojom uplatňovania politiky kvality na UKF.
Predseda
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Podpredseda
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Členovia
prof. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. – AS UKF
Zástupca študentov
Mgr. Lucia Spodniaková
Zástupcovia fakúlt
doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD. – FSŠ
prof. RNDr. Michal Munk, PhD. – FPVaI
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. – FSVaZ
prof. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. – PF
prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. – FF
Predsedovia komisií
prof. RNDr. František Strejček, PhD. – PV
doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. – SVZ
prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. – PVU
prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. – HV
Stále komisie Rady kvality:
Kontakt
Mgr. Martina Chmelová
tajomníčka Rady kvality
Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 01 Nitra
Ďalšie informácie:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color