L3 banner studium new

Promócie

Promócie absolventov sú slávnostným akademickým obradom udeľovania vysokoškolských diplomov absolventom štúdia. Konajú sa za účasti rektora a dekana fakulty, ktorej absolventi sú promovaní s uplatnením akademických insígnií a talárov univerzity a fakulty.
Pri promócii dekan fakulty predstavuje absolventov študijných programov fakulty rektorovi univerzity, ktorý vyjadrí súhlas s udelením vysokoškolského titulu a s odovzdaním dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu absolventom.
Absolvent skladá pred promočným senátom promočný sľub položením ruky na žezlo fakulty a po jeho zložení odovzdá dekan fakulty absolventovi doklady o vysokoškolskom štúdiu – vysokoškolský diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu.
Študentovi, ktorý dosiahol počas štúdia mimoriadne študijné výsledky a iné významné úspechy, alebo reprezentoval univerzitu a fakultu, udeľuje rektor Cenu rektora alebo dekan Cenu dekana a táto mu je slávnostne odovzdaná počas slávnostného obradu.
Na začiatku slávnostnej promócie znie hymna Slovenskej republiky a na jej konci časti študentskej hymny Gaudeamus igitur.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo