L3 banner studium new

Promócie

Promócie absolventov sú slávnostným akademickým obradom udeľovania vysokoškolských diplomov absolventom štúdia. Konajú sa za účasti rektora a dekana fakulty, ktorej absolventi sú promovaní s uplatnením akademických insígnií a talárov univerzity a fakulty.
Pri promócii dekan fakulty predstavuje absolventov študijných programov fakulty rektorovi univerzity, ktorý vyjadrí súhlas s udelením vysokoškolského titulu a s odovzdaním dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu absolventom.
Absolvent skladá pred promočným senátom promočný sľub položením ruky na žezlo fakulty a po jeho zložení odovzdá dekan fakulty absolventovi doklady o vysokoškolskom štúdiu – vysokoškolský diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu.
Študentovi, ktorý dosiahol počas štúdia mimoriadne študijné výsledky a iné významné úspechy, alebo reprezentoval univerzitu a fakultu, udeľuje rektor Cenu rektora alebo dekan Cenu dekana a táto mu je slávnostne odovzdaná počas slávnostného obradu.
Na začiatku slávnostnej promócie znie hymna Slovenskej republiky a na jej konci časti študentskej hymny Gaudeamus igitur.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color