L3-banner-veda

Univerzitná grantová agentúra

Poslaním Univerzitnej grantovej agentúry (UGA) je podporovať vedeckú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť mladých vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov v dennej forme štúdia. Univerzitná grantová agentúra poskytuje účelové finančné prostriedky na projekty na základe výsledkov verejnej súťaže v rámci Univerzity Konštantína Filozofa.
Univerzitná grantová agentúra bola zriadená Vedeckou radou univerzity v roku 2009 a jej pôsobnosť je daná Štatútom Univerzitnej grantovej agentúry.
Najvyšším orgánom Univerzitnej grantovej agentúry je predsedníctvo. Pozostáva z predsedu, podpredsedu a predsedov komisií UGA.
V UGA pôsobí 10 odborných komisií, ktoré posudzujú žiadosti a hodnotiace správy.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color