L3-banner-veda

Univerzitná grantová agentúra

Poslaním Univerzitnej grantovej agentúry (UGA) je podporovať vedeckú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť mladých vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov v dennej forme štúdia. Univerzitná grantová agentúra poskytuje účelové finančné prostriedky na projekty na základe výsledkov verejnej súťaže v rámci Univerzity Konštantína Filozofa.
Univerzitná grantová agentúra bola zriadená Vedeckou radou univerzity v roku 2009 a jej pôsobnosť je daná Štatútom Univerzitnej grantovej agentúry.
Najvyšším orgánom Univerzitnej grantovej agentúry je predsedníctvo. Pozostáva z predsedu, podpredsedu a predsedov komisií UGA.
V UGA pôsobí 10 odborných komisií, ktoré posudzujú žiadosti a hodnotiace správy.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo