L3 banner studium new

Rigorózne skúšky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre poskytuje absolventom magisterského štúdia možnosť vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Rigoróznu skúšku je možné vykonať v odbore, v ktorom absolvent ukončil magisterské štúdium alebo v príbuznom študijnom odbore.
Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce absolvent magisterského štúdia preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatným vypracovaním spravidla vedeckej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý samostatne si osvojovať a tvorivo rozvíjať nové poznatky vedy a praxe, a súčasne nadobudnuté vedomosti tvorivým spôsobom aplikovať v praxi.
Univerzita uskutočňuje rigorózne skúšky v akreditovaných študijných programoch magisterského štúdia.
Absolventi rigoróznych skúšok na UKF získavajú v prírodovedných študijných programoch titul doktor prírodných vied (v skratke „RNDr."), v spoločenskovedných, umenovedných a zdravotníckych študijných programoch doktor filozofie (v skratke „PhDr.") a učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch doktor pedagogiky (v skratke „PaedDr.").
Ďalšie informácie o rigoróznom konaní poskytujú webové sídla fakúlt:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color