L3 banner studium new

Rigorózne skúšky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre poskytuje absolventom magisterského štúdia možnosť vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Rigoróznu skúšku je možné vykonať v odbore, v ktorom absolvent ukončil magisterské štúdium alebo v príbuznom študijnom odbore.
Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce absolvent magisterského štúdia preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatným vypracovaním spravidla vedeckej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý samostatne si osvojovať a tvorivo rozvíjať nové poznatky vedy a praxe, a súčasne nadobudnuté vedomosti tvorivým spôsobom aplikovať v praxi.
Univerzita uskutočňuje rigorózne skúšky v akreditovaných študijných programoch magisterského štúdia.
Absolventi rigoróznych skúšok na UKF získavajú v prírodovedných študijných programoch titul doktor prírodných vied (v skratke „RNDr."), v spoločenskovedných, umenovedných a zdravotníckych študijných programoch doktor filozofie (v skratke „PhDr.") a učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch doktor pedagogiky (v skratke „PaedDr.").
Ďalšie informácie o rigoróznom konaní poskytujú webové sídla fakúlt:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo