L3 banner studium new

Stupne vysokoškolského štúdia

Univerzita Konštantína Filozofa poskytuje vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch, čím umožňuje absolventom získať nižšie aj vyššie terciálne vzdelanie.
Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. V rámci bakalárskeho štúdia získajú študenti teoretické poznatky zo zvoleného študijného programu, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu vedeckých poznatkov v študijnom odbore, resp. odboroch, ak ide o medziodborové štúdium, a praktické zručnosti a spôsobilosti zodpovedajúce profesijnému uplatneniu absolventa. Univerzita aktuálne poskytuje akademicky orientované bakalárske študijné programy. Ich absolvovanie štandardne vytvára predpoklad pre pokračovanie v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Štandardná dĺžka študijných bakalárskych programov v dennej forme je na UKF tri roky a v externej forme tri alebo štyri roky. Podmienkou ukončenia štúdia je úspešné absolvovanie štátnej skúšky, ktorej súčasťou je obhájenie bakalárskej práce. Absolventi získavajú titul bakalár, v skratke „Bc.“.
Magisterské štúdium je druhým stupňom vysokoškolského štúdia. V rámci magisterského štúdia získajú študenti teoretické poznatky zo zvoleného študijného programu, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu vedeckých poznatkov, resp. poznatkov v oblasti techniky alebo umenia v študijnom odbore, resp. odboroch, ak ide o medziodborové štúdium, a praktické zručnosti a spôsobilosti pre tvorivé uplatňovanie nadobudnutých poznatkov pri výkone povolania. Absolvovanie magisterského štúdia vytvára predpoklad pre pokračovanie v treťom stupni vysokoškolského štúdia. Štandardná dĺžka študijných magisterských programov v dennej forme je na UKF dva roky a v externej forme dva alebo tri roky. Podmienkou ukončenia štúdia je úspešné absolvovanie štátnej skúšky, ktorej súčasťou je aj obhájenie diplomovej práce. Absolventi získavajú titul magister, v skratke „Mgr.“.
Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského štúdia. V rámci doktorandského štúdia získajú študenti teoretické poznatky zo zvoleného študijného programu, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu vedeckých poznatkov, resp. poznatkov v oblasti techniky alebo umenia v študijnom odbore a spôsobilosti pre plánovanie a realizáciu vedeckého výskumu a samostatnú tvorivú činnosť v príslušnom odbore vrátane reflexie výsledkov vlastnej tvorivej a výskumnej práce v publikovanej podobe. Štandardná dĺžka študijných doktorandských programov v dennej forme je na UKF tri alebo štyri roky a v externej forme štyri alebo päť rokov. Podmienkou ukončenia štúdia je úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky, ako aj vypracovanie a obhájenie dizertačnej práce. Absolventi získavajú titul philosophiae doctor, v skratke „PhD.“.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color