L3-banner-veda

Popularizácia vedy

Na UKF sa každoročne organizujú podujatia, ktorých cieľom je propagovať výsledky výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti nielen v rámci univerzity, fakúlt a jednotlivých pracovísk, ale najmä v odbornej i laickej verejnosti. Zameriavame sa najmä na študentov základných a stredných škôl s cieľom vzbudiť ich záujem o vedeckú prácu a zároveň o štúdium na našej univerzite.
V rámci popularizácie výskumu patrí k najvýznamnejším cyklus podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. UKF sa pravidelne zapája prostredníctvom fakúlt do organizovania prednášok, workshopov, výstav, prezentácií nielen na pôde UKF, ale aj na základných a stredných školách nitrianskeho regiónu.
FPV v spolupráci s Galériou OC MLYNY pravidelne organizuje pre žiakov základných a stredných škôl netradičnú prezentáciu experimentov z oblasti prírodných vied s názvom Vedecký jarmok – Príďte vedu vidieť, počuť a zažiť!
Významným podujatím, každoročne prezentujúcim najnovšie poznatky vedy a výskumu v oblastiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a naše zdravie, je filmový festival Agrofilm, ktorého hlavným organizátorom je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach. UKF ako partner festivalu organizuje prostredníctvom FPV premietacie dni spojené s odbornými prednáškami určenými pre zamestnancov a študentov.
Letné školy archeológie patria k významným a pre študentov atraktívnym podujatiam, ktoré organizuje, resp. spoluorganizuje, Katedra archeológie FF v letných prázdninových mesiacoch. Koordinátorkou tejto aktivity je doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
FPV organizuje letné tábory pre deti. Záujmu sa teší najmä Letný tábor FAJN (Fyzika Ako Ju Nepoznáme), v rámci ktorého sa deti podieľajú na experimentoch prispôsobených ich veku a schopnostiam, pričom spoznávajú fyziku cez rôzne hry a pojmy. Garantmi podujatia sú PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. a Mgr. Ján Ondruška, PhD. z Katedry fyziky FPV. IT tábor má za cieľ prezentovať vedu ako životnú filozofiu a zvyšovať záujem 10- až 14-ročných detí o prírodné vedy a informatiku.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa organizujú viaceré podujatia určené deťom, z nich najvýznamnejším je Vedecký deň detí – VEDET, určený pre deti z materských škôl a žiakov prvých ročníkov základných škôl z mesta Nitra. Koordinátorkou aktivity je PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. z Katedry fyziky FPV.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color