L3-banner-veda

Popularizácia vedy

Na UKF sa každoročne organizujú podujatia, ktorých cieľom je propagovať výsledky výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti nielen v rámci univerzity, fakúlt a jednotlivých pracovísk, ale najmä v odbornej i laickej verejnosti. Zameriavame sa najmä na študentov základných a stredných škôl s cieľom vzbudiť ich záujem o vedeckú prácu a zároveň o štúdium na našej univerzite.
V rámci popularizácie výskumu patrí k najvýznamnejším cyklus podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. UKF sa pravidelne zapája prostredníctvom fakúlt do organizovania prednášok, workshopov, výstav, prezentácií nielen na pôde UKF, ale aj na základných a stredných školách nitrianskeho regiónu.
UKF je súčasťou aj najväčšieho festivalu vedy na Slovensku – Európska noc výskumníkov, ktorý každoročne organizuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR. Cieľom festivalu je podnietiť najmä mladých ľudí k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. UKF sa do tohto podujatia zapojila aktívnou účasťou svojich vedcov a vedkýň na odborných prednáškach.
Významným podujatím, každoročne prezentujúcim najnovšie poznatky vedy a výskumu v oblastiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a naše zdravie, je filmový festival Agrofilm, ktorého hlavným organizátorom je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach. UKF ako partner festivalu organizuje prostredníctvom FPVaI premietacie dni spojené s odbornými prednáškami určenými pre zamestnancov a študentov.
Popularizačné aktivity organizované fakultami:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color