L3-banner-veda

Popularizácia vedy

Na UKF sa každoročne organizujú podujatia, ktorých cieľom je propagovať výsledky výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti nielen v rámci univerzity, fakúlt a jednotlivých pracovísk, ale najmä v odbornej i laickej verejnosti. Zameriavame sa najmä na študentov základných a stredných škôl s cieľom vzbudiť ich záujem o vedeckú prácu a zároveň o štúdium na našej univerzite.
V rámci popularizácie výskumu patrí k najvýznamnejším cyklus podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. UKF sa pravidelne zapája prostredníctvom fakúlt do organizovania prednášok, workshopov, výstav, prezentácií nielen na pôde UKF, ale aj na základných a stredných školách nitrianskeho regiónu.
FPV v spolupráci s Galériou OC MLYNY pravidelne organizuje pre žiakov základných a stredných škôl netradičnú prezentáciu experimentov z oblasti prírodných vied s názvom Vedecký jarmok – Príďte vedu vidieť, počuť a zažiť!
Významným podujatím, každoročne prezentujúcim najnovšie poznatky vedy a výskumu v oblastiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a naše zdravie, je filmový festival Agrofilm, ktorého hlavným organizátorom je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach. UKF ako partner festivalu organizuje prostredníctvom FPV premietacie dni spojené s odbornými prednáškami určenými pre zamestnancov a študentov.
Letné školy archeológie patria k významným a pre študentov atraktívnym podujatiam, ktoré organizuje, resp. spoluorganizuje, Katedra archeológie FF v letných prázdninových mesiacoch. Koordinátorkou tejto aktivity je doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
FPV organizuje letné tábory pre deti. Záujmu sa teší najmä Letný tábor FAJN (Fyzika Ako Ju Nepoznáme), v rámci ktorého sa deti podieľajú na experimentoch prispôsobených ich veku a schopnostiam, pričom spoznávajú fyziku cez rôzne hry a pojmy. Garantmi podujatia sú PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. a Mgr. Ján Ondruška, PhD. z Katedry fyziky FPV. IT tábor má za cieľ prezentovať vedu ako životnú filozofiu a zvyšovať záujem 10- až 14-ročných detí o prírodné vedy a informatiku.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa organizujú viaceré podujatia určené deťom, z nich najvýznamnejším je Vedecký deň detí – VEDET, určený pre deti z materských škôl a žiakov prvých ročníkov základných škôl z mesta Nitra. Koordinátorkou aktivity je PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. z Katedry fyziky FPV.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo