L3-banner-univerzita

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) sa konštituovala ako v poradí štvrtá fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2001. Vznikla zoskupením pracovísk, ktoré sa na univerzite venovali problematike sociálnych vied. Zdravotnícke smery štúdia sa na fakulte začali rozvíjať od roku 2002 a zároveň sa kľúčovou praktickou výučbovou základňou pre študentov študijných programov fakulty stala Fakultná nemocnica v Nitre.
Cieľom FSVaZ je pripraviť pre prax odborníkov a odborníčky pre sféru sociálnych, poradenských, výchovných a zdravotných služieb.
Základnou úlohou FSVaZ je rozvoj pomáhajúcich profesií prostredníctvom vzdelávania a výskumných aktivít. Všetky pracoviská venujú pozornosť človeku. Človeku v najširšom možnom ponímaní – človeku ako individualite, človeku v jeho interpersonálnych vzťahoch, človeku v jeho sociálnej sieti, ale aj človeku v spoločenských kontextoch. Špecifickú pozornosť venujú človeku s problémami. Silnou stránkou vzdelávania vo všetkých odboroch je intenzívna podpora budúcej zamestnateľnosti prostredníctvom odbornej praxe vo Fakultnej nemocnici v Nitre a v širokej sieti sociálnych, zdravotníckych a poradenských zariadení.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v odboroch sociálnych a nelekárskych zdravotníckych vied. Fakulta ponúka tri bakalárske študijné programy s nadväzujúcim magisterským stupňom v študijných odboroch sociálnych vied – psychológia, sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo. V treťom stupni štúdia je možné študovať sociálnu prácu a pedagogickú, poradenskú a školskú psychológiu. V zdravotníckych smeroch ponúka dva bakalárske študijné programy – ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť.
Predstaviteľom fakulty je prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.
Webové sídlo fakulty je www.fsvaz.ukf.sk.
Kontakt
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1
949 01 Nitra
Sekretariát dekana
Mgr. Daniela Kovarčíková
FSVaZ exterier
Sídlo Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Kraskova 1
 
FSVaZ vyucba
Výučba v rámci predmetu ošetrovateľské postupy a techniky
 
FSVaZ urgentna zdravotna starostlivost
Výučba v rámci predmetu urgentná zdravotná starostlivosť
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color