L3-banner-univerzita

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) sa konštituovala ako v poradí štvrtá fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2001. Vznikla zoskupením pracovísk, ktoré sa na univerzite venovali problematike sociálnych vied. Zdravotnícke smery štúdia sa na fakulte začali rozvíjať od roku 2002 a zároveň sa kľúčovou praktickou výučbovou základňou pre študentov študijných programov fakulty stala Fakultná nemocnica v Nitre.
Cieľom FSVaZ je pripraviť pre prax odborníkov a odborníčky pre sféru sociálnych, poradenských, výchovných a zdravotných služieb.
Základnou úlohou FSVaZ je rozvoj pomáhajúcich profesií prostredníctvom vzdelávania a výskumných aktivít. Všetky pracoviská venujú pozornosť človeku. Človeku v najširšom možnom ponímaní – človeku ako individualite, človeku v jeho interpersonálnych vzťahoch, človeku v jeho sociálnej sieti, ale aj človeku v spoločenských kontextoch. Špecifickú pozornosť venujú človeku s problémami. Silnou stránkou vzdelávania vo všetkých odboroch je intenzívna podpora budúcej zamestnateľnosti prostredníctvom odbornej praxe vo Fakultnej nemocnici v Nitre a v širokej sieti sociálnych, zdravotníckych a poradenských zariadení.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v odboroch sociálnych a nelekárskych zdravotníckych vied. Fakulta ponúka tri bakalárske študijné programy s nadväzujúcim magisterským stupňom v študijných odboroch sociálnych vied – psychológia, sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo. V treťom stupni štúdia je možné študovať sociálnu prácu a pedagogickú, poradenskú a školskú psychológiu. V zdravotníckych smeroch ponúka dva bakalárske študijné programy – ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť.
Predstaviteľom fakulty je doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.
Webové sídlo fakulty je www.fsvaz.ukf.sk.
Kontakt
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1
949 74 Nitra
Sekretariát dekana
Anna Látečková
FSVaZ exterier
Sídlo Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Kraskova 1
 
FSVaZ vyucba
Výučba v rámci predmetu ošetrovateľské postupy a techniky
 
FSVaZ urgentna zdravotna starostlivost
Výučba v rámci predmetu urgentná zdravotná starostlivosť
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo