L3-banner-univerzita

Kolégium rektora

Kolégium rektora je poradným orgánom rektora. Jeho členmi sú prorektori, dekani, kvestor, predseda Akademického senátu UKF, predseda študentskej časti Akademického senátu UKF, predseda Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a ďalší podľa rozhodnutia rektora.
Členovia
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť
doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Ing. Ľubica Ehrenholdová, kvestorka Univerzity Konštantína Filozofa
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., dekan Fakulty stredoeurópskych štúdií
prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., dekan Filozofickej fakulty
prof. RNDr. František Petrovič, PhD., MBA, dekan Fakulty prírodných vied 
doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., dekan Pedagogickej fakulty
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva
prof. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD., predsedníčka Akademického senátu
Mgr. Lucia Spodniaková, predsedníčka Študentského parlamentu
Mgr. Valerii Volodymyrovych Popovych, predseda študentskej časti Akademického senátu
doc. Gabriela Jonášková, CSc., predsedníčka Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color