L3-banner-univerzita

Kolégium rektora

Kolégium rektora je poradným orgánom rektora. Jeho členmi sú prorektori, dekani, kvestor, predseda Akademického senátu UKF, predseda študentskej časti Akademického senátu UKF, predseda Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a ďalší podľa rozhodnutia rektora.
Členovia
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci
PhDr. Martina Pavlíková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Ing. Ľubica Ehrenholdová, kvestorka Univerzity Konštantína Filozofa
Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií
doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., dekanka Filozofickej fakulty
prof. RNDr. František Petrovič, PhD., dekan Fakulty prírodných vied 
doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., dekan Pedagogickej fakulty
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD., predsedníčka Akademického senátu
Bc. Lucia Spodniaková, predsedníčka Študentského parlamentu
Bc. Katarína Dakóová, členka Študentského parlamentu
doc. Gabriela Jonášková, CSc., predsedníčka Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo