L3-banner-univerzita

Prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť

Prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., absolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore biochémia v roku 1985. Doktorandské štúdium realizované na Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre a SPU v Nitre v odbore všeobecná zootechnika ukončila v roku 1995. Na UKF v Nitre obhájila habilitačnú prácu v odbore špeciálna biológia a ekológia v roku 1998 a inaugurovala sa za profesora v odbore biológia v roku 2005. Po ukončení štúdia pôsobila ako vedecká pracovníčka v Ústave genetiky a experimentálnej biológie VÚŽV v Nitre. Od roku 1995 začala pedagogicky pôsobiť na Katedre botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied UKF, spočiatku ako externý pedagóg, od roku 1996 na plný pracovný úväzok.
Zaslúžila sa o rozvoj moderných molekulárno-biologických metód na biologických katedrách FPV, vybudovania viacerých experimentálnych laboratórií, ako aj vytvorenia výskumného centra Agrobiotech na UKF. Je garantkou magisterského študijného programu biológia, spolugarantkou doktorandského študijného programu molekulárna biológia a spolugarantkou habilitačného a inauguračného konania v študijnom odbore biológia. Pôsobí ako členka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore molekulárna biológia na FPV UKF v Nitre a na FBP SPU v Nitre. Je členkou viacerých odborných komisií a vedeckých rád.
Na univerzite pôsobila ako prodekanka Fakulty prírodných vied a prorektorka UKF v rezorte vedy a výskumu a štatutárna zástupkyňa dekana i rektora. Na celoštátnej úrovni pôsobila vo funkcii podpredsedu Rady vysokých škôl pre vedu a techniku, členky pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Vlády SR pre „Vedy o živej prírode“.
Prorektorkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je od 10. júla 2018.
Kontakt
Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra
Mgr. Martina Chmelová
Bauerova 1DX 2516web
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť, štatutárna zástupkyňa

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color