L3-banner-univerzita

Prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť

Prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., absolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore biochémia v roku 1985. Doktorandské štúdium realizované na Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre a SPU v Nitre v odbore všeobecná zootechnika ukončila v roku 1995. Na UKF v Nitre obhájila habilitačnú prácu v odbore špeciálna biológia a ekológia v roku 1998 a inaugurovala sa za profesora v odbore biológia v roku 2005. Po ukončení štúdia pôsobila ako vedecká pracovníčka v Ústave genetiky a experimentálnej biológie VÚŽV v Nitre. Od roku 1995 začala pedagogicky pôsobiť na Katedre botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied UKF, spočiatku ako externý pedagóg, od roku 1996 na plný pracovný úväzok.
Zaslúžila sa o rozvoj moderných molekulárno-biologických metód na biologických katedrách FPV, vybudovania viacerých experimentálnych laboratórií, ako aj vytvorenia výskumného centra Agrobiotech na UKF. Je garantkou magisterského študijného programu biológia, spolugarantkou doktorandského študijného programu molekulárna biológia a spolugarantkou habilitačného a inauguračného konania v študijnom odbore biológia. Pôsobí ako členka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore molekulárna biológia na FPV UKF v Nitre a na FBP SPU v Nitre. Je členkou viacerých odborných komisií a vedeckých rád.
Na univerzite pôsobila ako prodekanka Fakulty prírodných vied a prorektorka UKF v rezorte vedy a výskumu a štatutárna zástupkyňa dekana i rektora. Na celoštátnej úrovni pôsobila vo funkcii podpredsedu Rady vysokých škôl pre vedu a techniku, členky pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Vlády SR pre „Vedy o živej prírode“.
Prorektorkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je od 10. júla 2018.
Kontakt
Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra
Mgr. Martina Chmelová
Bauerova 1DX 2516web
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť, štatutárna zástupkyňa

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo