L3-banner-univerzita

Vedenie UKF

Vedenie UKF je poradným orgánom rektora, ktorý operatívne prerokúva otázky riadenia UKF vyžadujúce kolektívne posúdenie. Členmi vedenia sú prorektori, kvestor a ďalší podľa rozhodnutia rektora.
Rektor
Prorektorky
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť, štatutárna zástupkyňa
doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color