L3 banner studium new

Záverečné práce

Vypracovanie a obhajoba záverečnej práce je základná podmienka úspešného ukončenia štúdia vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Záverečná práca a jej obhajoba je predmetom štátnej skúšky.
Záverečná práca je samostatnou prácou študenta, ktorú uskutočňuje pod vedením školiteľa určeného vedúcim školiaceho pracoviska.
Záverečná práca nesmie neoprávnene zasiahnuť do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb, najmä nesmie porušovať práva duševného vlastníctva tretej osoby alebo neoprávnene nakladať s utajovanými skutočnosťami alebo osobnými údajmi, dôvernými informáciami či obchodným tajomstvom tretej osoby.
So súhlasom dekana môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. Podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce je súhlas (okrem prípadov podľa § 63 ods.11 zákona 131/2002) študenta so zverejnením a sprístupnením záverečnej práce verejnosti bez nároku na odmenu.
Náležitosti záverečnej práce študenta UKF upravuje 13/2020 Smernica o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo