L3 banner international EN

Členstvo UKF v medzinárodných organizáciách

Členstvo v medzinárodných organizáciách prináša možnosť získať neoceniteľné vedomosti a informácie o moderných trendoch vo vzdelávaní a výskume, umožňuje účastníkom vytvárať kontakty s odborníkmi vo svojej vednej oblasti a prispieť ku zdokonaľovaniu štandardov vzdelávania, ako aj k efektívnemu rozvoju akademického a vedeckého prostredia na UKF. Prostredníctvom svojich akademických pracovníkov, vedcov a pedagógov má Univerzita Konštantína Filozofa zastúpenie v niekoľkých odborných medzinárodných organizáciách:
  • European University Association (EUA) založená v roku 2001 ako dôsledok zlúčenia Asociácie európskych univerzít  a Konfederácie rektorských konferencií v rámci EÚ, dnes majúca 850 členov v 47 krajinách, patrí EUA k najväčšej a najkomplexnejšej organizácii zastupujúcej záujmy univerzít v rámci Európy. EUA poskytuje svojim členom platformu pre výmenu skúseností na základe participácie v projektoch, vzdelávacích a iných akciách, poskytuje im príležitosť ovplyvniť a kreovať budúcu politiku EÚ a iniciatívy v oblasti vzdelávania a výskumu (ich rozvoj, programy a nástroje financovania). EUA organizuje veľký počet stretnutí na medzinárodnej úrovni, ktoré poskytujú priestor na hľadanie riešenia na kľúčové otázky ohľadom získavania a riadenia financií v sektore vzdelávania, zabezpečenia kvality, celoživotného vzdelávania a spolupráce v oblasti výskumu, podporu partnerstiev medzi rektorskými konferenciami na národnej úrovni a prezentáciu európskych univerzít v celosvetovom rozsahu.
  • Danube Rector´s Conference je sieť približne 70 univerzít v regióne Dunaja, cieľom ktorej je zlepšovať výučbu a výskum v sektore vysokých škôl nachádzajúcich sa v danom regióne, podporovať spoluprácu medzi týmito inštitúciami na základe bilaterálnych a multilaterálnych kontaktov, ako bolo ustanovené na konferencii v Brijuni. DRC sa v rámci svojej činnosti sústreďuje na koordinovanie informácií a akcií spoločného záujmu, podporu spolupráce v rámci oblastí spoločného záujmu, a tým aj podporu stability a rozvoj otvorenej demokratickej spoločnosti. DRC zároveň plní funkciu konzultanta, prezentuje svoje názory a odporúčania v problematických otázkach univerzít a sprostredkúva ich vládnej úrovni, ako aj organizáciám zapojeným do spolupráce s univerzitami. Zabezpečuje komunikáciu medzi rektorskými konferenciami navzájom a s EUA, UNESCO, EÚ atď. Z praktického hľadiska organizuje konferencie, workshopy, letné školy a pomáha pri zapojení univerzít do projektov EÚ.
  • Magna Charta Universitatum plným názvom Magna Charta Observatory of Fundamental University Values and Rights je neziskovou organizáciou založenou Univerzitou v Bologni a asociáciou EUA. Magna Charta Observatory si stanovila za cieľ zhromažďovanie informácií, názorov a prípravu dokumentov na zachovanie a podporu fundamentálnych univerzitných hodnôt a práv zakotvených v Magna Charta Universitatum, ktorá bola podpísaná v Bologni v roku 1988 za účasti 388 rektorov významných univerzít z celého sveta.
  • European Association of Schools of Social Work (EASSW) – asociácia podporuje rozvoj vzdelávania v oblasti sociálnej práce v rámci celej Európy, rozvíja štandardy pre zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti sociálnej práce, podporuje medzinárodnú výmenu, poskytuje fóra pre zdieľanie a výmenu výsledkov výskumu v oblasti sociálnej práce a možností štipendií. Svoje ciele napĺňa prostredníctvom realizácie konferencie ENSACT o práci pedagógov v oblasti sociálnej práce, zastupovaní v rámci EÚ a Rady Európy, European Journal of Social Work, financovaní malých nadnárodných projektov ohľadom vzdelávania v oblasti sociálnej práce a vydávania informačného bulletinu.
  • Erasmus Student Network (ESN) je najväčšou študentskou organizáciou v Európe, ktorá sa prostredníctvom ESN sekcií etablovala na viac ako 900 vysokoškolských inštitúciách v 40 krajinách. Organizácia funguje na báze dobrovoľníkov, pričom aktuálne má asi 15 000 aktívnych členov a celkovo zahŕňa približne 40 000 mladých ľudí, ktorí každoročne ponúkajú svoje služby približne 220 000 medzinárodným študentom. Hlavnou myšlienkou organizácie je zabezpečenie príležitosti pre kultúrne porozumenie a osobný rozvoj zahraničných študentov v súlade so zásadou Students Helping Students (študenti pomáhajú študentom). ESN sa zapája do množstva medzinárodných organizácií, projektov, štúdií týkajúcich sa mobility a podporuje spoluprácu prostredníctvom Medzinárodného výboru pre vzdelávanie.
  • Translation Automation User Society (TAUS) – členstvo v „thinktanku“ TAUS umožňuje prístup k informáciám a technológiám v oblasti automatizácie prekladu a predstavuje jeden z hlavných vedomostných zdrojov pre výskum v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej časti prekladateľského priemyslu. Členstvo nám umožňuje využívať databázy a výskumy TAUS v rámci výskumných projektov zameraných najmä na hodnotenie strojového prekladu nástrojom „Dynamického hodnotenia kvality“ (DQF, Dynamic Quality Framework). Členmi sú významné  európske univerzity zapojené v programe The European Master in Translation (EMT), ale aj ďalšie významné univerzity z celého sveta. Medzi bežnými členmi sú najvýznamnejšie globálne spoločnosti, ako aj štátne inštitúcie zo štátov celého sveta (Microsoft, Intel, HP, Google, ...).
  • Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) – v súčasnosti združuje 817 členov zo 106 krajín z celého sveta. AUF prispieva k vytváraniu vedeckého priestoru vo francúzštine a po celom svete združuje vysokoškolské a výskumné inštitúcie. Členstvo v agentúre prinesie Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre spoluprácu s frankofónnymi akademickými partnermi po celom svete. Okrem udržiavania živého frankofónneho vedeckého prostredia, AUF ponúka služby pre študentov, lektorov a výskumných pracovníkov, vrátane financovania mobility, prístup k on-line študijným odborom a podporu výskumných projektov. Agentúra takisto podporuje inštitúcie, ktoré prechádzajú modernizáciou (upgrade systémov riadenia; sebahodnotiace a hodnotiace programy...). AUF pôsobí po celom svete, sídlo sekcie pre strednú Európu je v Bukurešti (Rumunsko).
  • Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – založená v roku 2013 je medzinárodná sieť partnerov, ktorá svojimi aktivitami podporuje zviditeľnenie a zachovanie živého cyrilo-metodského odkazu, podporuje kresťanské korene a hodnoty založené na rešpektovaní a dialógu medzi ľuďmi rozličných kultúr a vierovyznania. Stezka prepája významné miesta a inštitúcie prezentujúce stále aktuálny odkaz sv. Cyrila a Metoda a ich nasledovníkov prostredníctvom pestrej palety produktov kultúrno-vzdelávacieho a pútnického turizmu. Dôraz sa pritom kladie na posilnenie regionálneho rozvoja zapojených krajín a európskej kultúrnej identity.
  • SocNet98 – European Network of Universities/Schools of Social Work – Ide o sieť fakúlt zameraných na výučbu sociálnej práce v rámci bývalého európskeho programu LLP/Erasmus. Sieť SocNet98 bola založená v roku 1998 počas medzinárodnej konferencie v Groningene (NL) a Jene (Nemecko) univerzitami v Groningene, Emdene, Jene, Odense a Porsgrunne. SocNet riadi výmenné pobyty lektorov a študentov na individuálnej a bilaterálnej úrovni, vytvára pracovnú platformu pre partnerov v sieti, ktorí spolupracujú najmä v rámci programu Erasmus a pokrýva relevantné aspekty sociálnej práce prostredníctvom organizovania a účasti na medzinárodných týždňoch univerzít. V súčasnosti sa SocNet98 skladá zo 16 členov z 11 krajín.
  • Univerzitná sieť pre štúdium kultúrnych ciest je sieť univerzít, ktoré majú záujem o štúdium kultúrnych trás Rady Európy. Cieľom siete je podnietiť výskum týkajúci sa kultúrnych ciest Rady Európy, povzbudiť študentov, aby sa venovali akademickému výskumu o kultúrnych trasách, spoločne sa uchádzať o európske granty s Európskym inštitútom kultúrnych ciest v Luxemburgu(EICR), zúčastňovať sa na činnostiach EICR a v prípade potreby ponúkať vedecké poradenstvo. Univerzitná sieť pre štúdium kultúrnych ciest bola vytvorená v roku 2012 s cieľom uľahčiť výmeny medzi programom Kultúrne cesty Rady Európy, univerzitami pôsobiacimi v oblasti ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva a certifikovanými kultúrnymi cestami.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color