L3 banner international EN

Členstvo UKF v medzinárodných organizáciách

Členstvo v medzinárodných organizáciách prináša možnosť získať neoceniteľné vedomosti a informácie o moderných trendoch vo vzdelávaní a výskume, umožňuje účastníkom vytvárať kontakty s odborníkmi vo svojej vednej oblasti a prispieť ku zdokonaľovaniu štandardov vzdelávania, ako aj k efektívnemu rozvoju akademického a vedeckého prostredia na UKF. Prostredníctvom svojich akademických pracovníkov, vedcov a pedagógov má Univerzita Konštantína Filozofa zastúpenie v niekoľkých odborných medzinárodných organizáciách:
  • European University Association (EUA) založená v roku 2001 ako dôsledok zlúčenia Asociácie európskych univerzít  a Konfederácie rektorských konferencií v rámci EÚ, dnes majúca 850 členov v 47 krajinách, patrí EUA k najväčšej a najkomplexnejšej organizácii zastupujúcej záujmy univerzít v rámci Európy. EUA poskytuje svojim členom platformu pre výmenu skúseností na základe participácie v projektoch, vzdelávacích a iných akciách, poskytuje im príležitosť ovplyvniť a kreovať budúcu politiku EÚ a iniciatívy v oblasti vzdelávania a výskumu (ich rozvoj, programy a nástroje financovania). EUA organizuje veľký počet stretnutí na medzinárodnej úrovni, ktoré poskytujú priestor na hľadanie riešenia na kľúčové otázky ohľadom získavania a riadenia financií v sektore vzdelávania, zabezpečenia kvality, celoživotného vzdelávania a spolupráce v oblasti výskumu, podporu partnerstiev medzi rektorskými konferenciami na národnej úrovni a prezentáciu európskych univerzít v celosvetovom rozsahu.
  • Danube Rector´s Conference je sieť približne 70 univerzít v regióne Dunaja, cieľom ktorej je zlepšovať výučbu a výskum v sektore vysokých škôl nachádzajúcich sa v danom regióne, podporovať spoluprácu medzi týmito inštitúciami na základe bilaterálnych a multilaterálnych kontaktov, ako bolo ustanovené na konferencii v Brijuni. DRC sa v rámci svojej činnosti sústreďuje na koordinovanie informácií a akcií spoločného záujmu, podporu spolupráce v rámci oblastí spoločného záujmu, a tým aj podporu stability a rozvoj otvorenej demokratickej spoločnosti. DRC zároveň plní funkciu konzultanta, prezentuje svoje názory a odporúčania v problematických otázkach univerzít a sprostredkúva ich vládnej úrovni, ako aj organizáciám zapojeným do spolupráce s univerzitami. Zabezpečuje komunikáciu medzi rektorskými konferenciami navzájom a s EUA, UNESCO, EÚ atď. Z praktického hľadiska organizuje konferencie, workshopy, letné školy a pomáha pri zapojení univerzít do projektov EÚ.
  • Magna Charta Universitatum plným názvom Magna Charta Observatory of Fundamental University Values and Rights je neziskovou organizáciou založenou Univerzitou v Bologni a asociáciou EUA. Magna Charta Observatory si stanovila za cieľ zhromažďovanie informácií, názorov a prípravu dokumentov na zachovanie a podporu fundamentálnych univerzitných hodnôt a práv zakotvených v Magna Charta Universitatum, ktorá bola podpísaná v Bologni v roku 1988 za účasti 388 rektorov významných univerzít z celého sveta.
  • European Association of Schools of Social Work (EASSW) – asociácia podporuje rozvoj vzdelávania v oblasti sociálnej práce v rámci celej Európy, rozvíja štandardy pre zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti sociálnej práce, podporuje medzinárodnú výmenu, poskytuje fóra pre zdieľanie a výmenu výsledkov výskumu v oblasti sociálnej práce a možností štipendií. Svoje ciele napĺňa prostredníctvom realizácie konferencie ENSACT o práci pedagógov v oblasti sociálnej práce, zastupovaní v rámci EÚ a Rady Európy, European Journal of Social Work, financovaní malých nadnárodných projektov ohľadom vzdelávania v oblasti sociálnej práce a vydávania informačného bulletinu.
  • Erasmus Student Network (ESN) – je najväčšou študentskou organizáciou v Európe, ktorá sa prostredníctvom ESN sekcií etablovala na viac ako 900 vysokoškolských inštitúciách v 40 krajinách. Organizácia funguje na báze dobrovoľníkov, pričom aktuálne má asi 15 000 aktívnych členov a celkovo zahŕňa približne 40 000 mladých ľudí, ktorí každoročne ponúkajú svoje služby približne 220 000 medzinárodným študentom. Hlavnou myšlienkou organizácie je zabezpečenie príležitosti pre kultúrne porozumenie a osobný rozvoj zahraničných študentov v súlade so zásadou Students Helping Students (študenti pomáhajú študentom). ESN sa zapája do množstva medzinárodných organizácií, projektov, štúdií týkajúcich sa mobility a podporuje spoluprácu prostredníctvom Medzinárodného výboru pre vzdelávanie.
  • Translation Automation User Society (TAUS) – členstvo v „thinktanku“ TAUS umožňuje prístup k informáciám a technológiám v oblasti automatizácie prekladu a predstavuje jeden z hlavných vedomostných zdrojov pre výskum v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej časti prekladateľského priemyslu. Členstvo nám umožňuje využívať databázy a výskumy TAUS v rámci výskumných projektov zameraných najmä na hodnotenie strojového prekladu nástrojom „Dynamického hodnotenia kvality“ (DQF, Dynamic Quality Framework). Členmi sú významné  európske univerzity zapojené v programe The European Master in Translation (EMT), ale aj ďalšie významné univerzity z celého sveta. Medzi bežnými členmi sú najvýznamnejšie globálne spoločnosti, ako aj štátne inštitúcie zo štátov celého sveta (Microsoft, Intel, HP, Google, ...).
  • Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) – v súčasnosti združuje 817 členov zo 106 krajín z celého sveta. AUF prispieva k vytváraniu vedeckého priestoru vo francúzštine a po celom svete združuje vysokoškolské a výskumné inštitúcie. Členstvo v agentúre prinesie Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre spoluprácu s frankofónnymi akademickými partnermi po celom svete. Okrem udržiavania živého frankofónneho vedeckého prostredia, AUF ponúka služby pre študentov, lektorov a výskumných pracovníkov, vrátane financovania mobility, prístup k on-line študijným odborom a podporu výskumných projektov. Agentúra takisto podporuje inštitúcie, ktoré prechádzajú modernizáciou (upgrade systémov riadenia; sebahodnotiace a hodnotiace programy...). AUF pôsobí po celom svete, sídlo sekcie pre strednú Európu je v Bukurešti (Rumunsko).
  • Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – založená v roku 2013 je medzinárodná sieť partnerov, ktorá svojimi aktivitami podporuje zviditeľnenie a zachovanie živého cyrilo-metodského odkazu, podporuje kresťanské korene a hodnoty založené na rešpektovaní a dialógu medzi ľuďmi rozličných kultúr a vierovyznania. Stezka prepája významné miesta a inštitúcie prezentujúce stále aktuálny odkaz sv. Cyrila a Metoda a ich nasledovníkov prostredníctvom pestrej palety produktov kultúrno-vzdelávacieho a pútnického turizmu. Dôraz sa pritom kladie na posilnenie regionálneho rozvoja zapojených krajín a európskej kultúrnej identity.
  • SocNet98 – European Network of Universities/Schools of Social Work – Ide o sieť fakúlt zameraných na výučbu sociálnej práce v rámci bývalého európskeho programu LLP/Erasmus. Sieť SocNet98 bola založená v roku 1998 počas medzinárodnej konferencie v Groningene (NL) a Jene (Nemecko) univerzitami v Groningene, Emdene, Jene, Odense a Porsgrunne. SocNet riadi výmenné pobyty lektorov a študentov na individuálnej a bilaterálnej úrovni, vytvára pracovnú platformu pre partnerov v sieti, ktorí spolupracujú najmä v rámci programu Erasmus a pokrýva relevantné aspekty sociálnej práce prostredníctvom organizovania a účasti na medzinárodných týždňoch univerzít. V súčasnosti sa SocNet98 skladá zo 16 členov z 11 krajín.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo