L3-banner-univerzita

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta vznikla v roku 1993 (premenovaná z pôvodnej Fakulty humanitných vied bola v roku 1998). Od počiatku sa dynamicky profilovala v celom spektre jej pôsobenia ako moderná výchovno-vzdelávacia, vedeckovýskumná a umelecká ustanovizeň. Dnes predstavuje zrelú a rešpektovanú vzdelávaciu inštitúciu v európskom akademickom priestore.
Hlavným poslaním fakulty je zabezpečovať prípravu odborníkov v špecifických odboroch vedy, kultúry, médií, umenia, vzdelávať pracovníkov štátnej a verejnej správy, sociálnej sféry a pripravovať pedagógov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy. Fakulta poskytuje vzdelanie v študijných programoch všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Fakulta vytvára predpoklady pre flexibilitu vo výbere študijných programov, študijných disciplín, špecializovaných (výberových, voliteľných) prednášok, seminárov. Študenti majú možnosť uchádzať sa o štipendijné pobyty na zahraničných univerzitách a o výmenné stáže.
S kľúčovými výchovno-vzdelávacími cieľmi fakulty úzko súvisia vedeckovýskumné aktivity jej pracovníkov i študentov. Výskumná orientácia fakulty pokrýva široké spektrum predovšetkým humanitných a spoločenských vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu, ako aj v oblasti inovácie didaktických metód. Najnovšie poznatky z oblasti bádania sa v rámci výskumných a kultúrno-edukačných projektov pretavujú do organizovania vedeckých podujatí a vydávania hodnotných publikácií.
Pri realizácii svojho poslania fakulta kooperuje s mnohými vzdelávacími a kultúrno-osvetovými inštitúciami či vedeckými ústavmi v rámci Slovenskej republiky. Rovnako intenzívne podporuje a organizuje spoluprácu a výmenu informácií pracovníkov a študentov s medzinárodnými organizáciami a spolupracuje s mnohými európskymi i mimoeurópskymi vzdelávacími a výskumnými inštitúciami.
Webové sídlo fakulty je www.ff.ukf.sk
Kontakt
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
Sekretariát dekana
RNDr. Zuzana Eckhardt
Ďalšie informácie nájdete na:
 
FF exterier
Sídlo Filozofickej fakulty, Štefánikova 67
 
FF exterier2
Sídlo Filozofickej fakulty, Hodžova 1
 
FF labak tlmoc IMG 9939
Tlmočnícke laboratórium, Štefánikova 67

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color