L3-banner-univerzita

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta vznikla v roku 1998 premenovaním z pôvodnej Fakulty humanitných vied (1993). Od počiatku sa dynamicky profilovala v celom spektre jej pôsobenia ako moderná výchovno-vzdelávacia, vedeckovýskumná a umelecká ustanovizeň. Dnes predstavuje zrelú a rešpektovanú vzdelávaciu inštitúciu v európskom akademickom priestore.
Hlavným poslaním fakulty je zabezpečovať prípravu odborníkov v špecifických odboroch vedy, kultúry, médií, umenia, vzdelávať pracovníkov štátnej a verejnej správy, sociálnej sféry a pripravovať pedagógov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy. Fakulta poskytuje vzdelanie v študijných programoch všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Fakulta vytvára predpoklady pre flexibilitu vo výbere študijných programov, študijných disciplín, špecializovaných (výberových, voliteľných) prednášok, seminárov. Študenti majú možnosť uchádzať sa o štipendijné pobyty na zahraničných univerzitách a o výmenné stáže.
S kľúčovými výchovno-vzdelávacími cieľmi fakulty úzko súvisia vedeckovýskumné aktivity jej pracovníkov i študentov. Výskumná orientácia fakulty pokrýva široké spektrum predovšetkým humanitných a spoločenských vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu, ako aj v oblasti inovácie didaktických metód. Najnovšie poznatky z oblasti bádania sa v rámci výskumných a kultúrno-edukačných projektov pretavujú do organizovania vedeckých podujatí a vydávania hodnotných publikácií.
Pri realizácii svojho poslania fakulta kooperuje s mnohými vzdelávacími a kultúrno-osvetovými inštitúciami či vedeckými ústavmi v rámci Slovenskej republiky. Rovnako intenzívne podporuje a organizuje spoluprácu a výmenu informácií pracovníkov a študentov s medzinárodnými organizáciami a spolupracuje s mnohými európskymi i mimoeurópskymi vzdelávacími a výskumnými inštitúciami.
Webové sídlo fakulty je www.ff.ukf.sk
Kontakt
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra
Sekretariát dekanky
RNDr. Zuzana Eckhardt
Ďalšie informácie nájdete na:
 
FF exterier
Sídlo Filozofickej fakulty, Štefánikova 67
 
FF exterier2
Sídlo Filozofickej fakulty, Hodžova 1
 
FF labak tlmoc IMG 9939
Tlmočnícke laboratórium, Štefánikova 67

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo