L3 banner studium new

Štátne skúšky

Podmienkou ukončenia štúdia študijného programu je úspešné absolvovanie štátnej skúšky. Štruktúra štátnej skúšky v jednotlivých študijných programoch je schválená akreditačným procesom. Kredity získané za absolvovanie predmetov štátnej skúšky sa počítajú do celkového počtu kreditov získaných za štúdium študijného programu.
Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Skúšobnú komisiu menuje dekan fakulty.
Štátne skúšky sa na univerzite konajú počas akademického roka v dvoch termínoch v zmysle harmonogramu akademického roka.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color