L3-banner-veda

Štrukturálne fondy EÚ

Od januára 2021 do júna 2023 sa na UKF realizuje projekt operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie s názvom Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality na UKF v Nitre.
V programovom období 2014 – 2020 sa na UKF realizoval projekt operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie s názvom Skvalitňovanie praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov na UKF v Nitre.
Od júla 2019 do decembra 2021 sa na našej univerzite realizoval aj projekt Zníženie energetickej náročnosti budov UKF v Nitre.
Riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prioritná os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje je spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color