L3-banner-veda

Štrukturálne fondy EÚ

V programovom období 2014 – 2020 sa na UKF realizuje projekt operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie s názvom Skvalitňovanie praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov na UKF v Nitre.
Od júla 2019 do decembra 2021 sa na našej univerzite realizuje aj projekt Zníženie energetickej náročnosti budov UKF v Nitre.
Riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prioritná os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje je spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo