L3-banner-univerzita

Fakulta prírodných vied a informatiky

Fakulta prírodných vied vznikla v roku 1993, kedy začala uskutočňovať svoju činnosť ako samostatná, vedeckovýskumná a vzdelávacia fakulta univerzitného typu. Predchádzala jej viac ako 40-ročná tradícia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v Nitre, vrátane učiteľov pre národnostné školy. Fakulta nadväzuje na trojročné pôsobenie Pedagogického inštitútu (1959 – 1963), ktorý sa v roku 1964 transformoval na Pedagogickú fakultu v Nitre. Fakulta nesie od roku 2022 názov Fakulta prírodných vied a informatiky.
Hlavnou úlohou fakulty je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky.
Fakulta napĺňa svoje poslanie výchovou vysokokvalifikovaných odborníkov v rámci širokej ponuky akreditovaných vedeckých a odborných študijných programov v bakalárskom, magisterskom, ako aj doktorandskom stupni štúdia. Dlhoročnou tradíciou fakulty je príprava učiteľov prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky. V spolupráci s ostatnými fakultami Univerzity Konštantína Filozofa vytvára v rámci slovenského vysokého školstva najširšiu ponuku učiteľského štúdia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky v kombinácii s jazykovými, umeleckými, technickými, humanitnými a spoločenskovednými predmetmi.
Vysokoškolské vzdelávanie sa na fakulte uskutočňuje v úzkej väzbe na výskumnú, vývojovú a ďalšie tvorivé činnosti zamestnancov a doktorandov fakulty.
Fakulta sa v rámci svojej činnosti venuje aj propagácii prírodných vied, matematiky a informatiky s dôrazom na mládež a laickú verejnosť. 
Predstaviteľom fakulty je prof. RNDr. František Petrovič, PhD., MBA, dekan Fakulty prírodných vied a informatiky.
Webové sídlo fakulty je www.fpvai.ukf.sk
Kontakt
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra
Sekretariát dekana
FPV exteriér
Sídlo Fakulty prírodných vied a informatiky, Tr. A. Hlinku 1
 
výskumné laboratóriá FPV
Výskumné laboratóriá FPVaI, Tr. A. Hlinku 1
 
FPV laboratoria
Laboratórium molekulárnej biológie, Výskumné laboratóriá FPVaI

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color