L3-banner-univerzita

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Fakulta stredoeurópskych štúdií bola založená v roku 2003. Vznik fakulty bol výsledkom snahy zjednotiť prípravu maďarských pedagógov, ktorá má na univerzite už vyše päťdesiatročnú tradíciu, ale jej štruktúra vyplynula z potreby vyhovieť neustále a rýchlo sa meniacemu spoločenskému prostrediu.
Poslaním fakulty je nielen príprava budúcich pedagógov, ale aj odborníkov, ktorí zvládajú komunikáciu v niekoľkých jazykoch, a sú schopní uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, verejnej správy a cestovného ruchu. Na fakulte sa kladie dôraz na prepojenie teórie a praxe. Študenti absolvujú na bakalárskom i magisterskom stupni štúdia súvislú odbornú/pedagogickú prax.
Pedagogický aj vedecký program vychádza z preferencií stredoeurópskeho kultúrneho areálu, ktorý svojím multilingválnym a multikultúrnym charakterom podporuje vyššie uvedené ciele fakulty.
Vysokoškolské vzdelávanie sa na fakulte uskutočňuje v úzkej väzbe na výskumnú a tvorivú činnosť zamestnancov a doktorandov fakulty.
Predstaviteľkou fakulty je dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií.
Webové sídlo fakulty je www.fss.ukf.sk.
Kontakt
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4
949 74 Nitra
Sekretariát dekana
Mgr. Gizela Tóthová, PhD.
Ďalšie informácie nájdete na:
FSS exterier
Sídlo Fakulty stredoeurópskych štúdií, Dražovská 4

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo