L3-banner-univerzita

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Fakulta stredoeurópskych štúdií bola založená v roku 2003. Vznik fakulty bol výsledkom snahy zjednotiť prípravu maďarských pedagógov, ktorá má na univerzite už vyše päťdesiatročnú tradíciu, ale jej štruktúra vyplynula z potreby vyhovieť neustále a rýchlo sa meniacemu spoločenskému prostrediu.
Poslaním fakulty je nielen príprava budúcich pedagógov, ale aj odborníkov, ktorí zvládajú komunikáciu v niekoľkých jazykoch, a sú schopní uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, verejnej správy a cestovného ruchu. Na fakulte sa kladie dôraz na prepojenie teórie a praxe. Študenti absolvujú na bakalárskom i magisterskom stupni štúdia súvislú odbornú/pedagogickú prax.
Pedagogický aj vedecký program vychádza z preferencií stredoeurópskeho kultúrneho areálu, ktorý svojím multilingválnym a multikultúrnym charakterom podporuje vyššie uvedené ciele fakulty.
Vysokoškolské vzdelávanie sa na fakulte uskutočňuje v úzkej väzbe na výskumnú a tvorivú činnosť zamestnancov a doktorandov fakulty.
Predstaviteľom fakulty je RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., dekan Fakulty stredoeurópskych štúdií.
Webové sídlo fakulty je www.fss.ukf.sk.
Kontakt
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4
949 01 Nitra
Sekretariát dekana
Mgr. Gizela Tóthová, PhD.
Ďalšie informácie nájdete na:
FSS exterier
Sídlo Fakulty stredoeurópskych štúdií, Dražovská 4

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color